Р Е Ш Е Н И Е

 

 гр. Монтана 22.06.2010г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА, пети граждански състав в открито заседание на 08.06.2010г. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря Р.М., като разгледа докладваното от съдия Петкова гр. д. № 596 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Предявеният иск се разглежда по реда на гл. ХХV от ГПК-“Бързо производство”.

 Искът е за издръжка, дължима от родител на малолетно дете, с пр. осн. чл. 143 от СК, обективно съединен с иск за издръжка за минало време, с пр. осн. чл. 149 от СК.

 Ищецът- Г. Е. К., ЕГН xxxxxxxxxx, чрез своята майка и законен представител М.Б.К.,xxx твърди, че с ответникът последната няма граждански брак, но са живели заедно до 2004 г. в дома на родителите й в гр. Монтана. От съвместното им съжителство се родило детето Г. / ищецът/. След раздялата им през 2004 г. ответникът изобщо не се е интересувал от сина им, нито е изпращал средства за неговата издръжка. Детето вече е ученик в VІ клас в  xxxx   „ xxxx  ” гр. Монтана и се нуждае от средства за храна, облекло, учебни пособия. Тя в момента е безработна и в отглеждането на сина им й помагат изцяло нейните родители. До сега не е съдила ответника за издръжка, но в такъв тежък период на криза не може да осигури необходимите средства за издръжката му. За това е принудена да се обърне към съда с искане да бъде осъден ответника да й заплаща по 100 лв месечна издръжка за сина им Г., считано една година назад от завеждане на исковата молба т. е. от 14.12.2008г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. Претендира за присъждане на разноските по водене на делото.

 Ответникът- Е.К.П. е с връчено съобщение по чл. 131 от ГПК чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 от ГПК. Не изразява становище по исковата молба и не се явява в съдебно заседание. Представлява се от назначения на осн. чл. 47 ал. 6 от ГПК особен представител- адв. А.В.,xxx, която изразява становище за основателност на исковете, като оспорва размера на претенцията за издръжка. Счита, че исковете не са доказани по отношение размера от 100 лв и следва да бъдат уважени в по-нисък размер.

 Доказателствата са писмени.

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства във връзка с изразените становища и съобр. чл. 235 ГПК приема следното:

 Безспорно е между страните и от доказателствата по делото се установява, че ответникът е баща на ищеца Г. Е. К., като двамата родители са съжителствали на съпружески начала в гр. Монтана / без граждански брак/ и фактически са разделени от 2004 г. насам. Детето е останало при майка си, която с помощта на своите родители го отглежда. Ответникът не е участвал със средства или по друг начин в отглеждане и възпитание на детето.

 Детето Г. Е. е редовен ученик през учебната 2009/ 2010г. в VІа клас на  xxxx   „ xxxx  ” гр. Монтана. Майка му- М.Б.К. е безработна, няма доходи освен получаваните месечни добавки за едно дете- по 35 лв. Живее при родителите си, които осигуряват издръжката на нея и детето. Посочените обстоятелства е заявила в подадена по делото декларация, под страх на наказателна отговорност по чл. 313 от НК. За доходите на ответника е получена и приложена като доказателство справка- данни за осигуряването му от НАП, за периода от 01.01.2009 г. до 28.05.2010 г.. Средно месечно този негов доход възлиза на сумата 446 лв.

 С оглед на изложената фактическа обстановка съдът приема, че са налице условията на чл. 143 от СК. За детето на страните, което е родено на xxxг. т. е. навършило е 12 годишна възраст без съмнение са необходими средства за задоволяване на потребностите му от храна, облекло, пособия за училище и удовлетворяване на останалите му физически и духовни нужди, за правилно и хармонично развитие. Ответникът няма други алиментни задължения и получава редовно трудово възнаграждение, видно от данните за осигурителния му доход. Детето живее при майка си, която е безработна и без доходи. Съобразно всички тези обстоятелства съдът определя месечният размер на необходимата издръжка за детето на сумата 140 лв. От същата ответникът би могъл да участва месечно със сумата 80 лв. Останалата част- разлика между двете суми ще се поеме от майката, като се отчете факта на получаваните от нея месечни добавки за детето. Посочения размер за издръжката е съобразен и с нормативно очертания минимум в СК-1/4 от минималната работна заплата в страната, която към момента е 240 лв, както и с доказателствата за възможностите на ответника да участва в същата. Ето защо искът следва да бъде уважен като основателен до сумата 80 лв, а в останалата част съдът го намира за недоказан и следва да бъде отхвърлен.

 Обективно съединеният иск за издръжка за минало време предвид гореизложоеното съдът намира за основателен и следва да бъде уважен, както е претендиран- една година назад от завеждане на исковата молба т. е. определената издръжка ответникът следва да заплаща, считано от 14.12.2008г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане.

 Предвид изхода на спора и на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК ответникът следва да заплати на ищеца разноските по делото съразмерно с уважената част от иска, а на осн. чл. 78 ал. 6 ГПК по сметка на РС-Монтана следва да заплати сумата 115.20лв-държавна такса за образуване на делото, като и 5.00лв-държ. такса при слу- жебно издаване на изпълнителен лист.

 Водим от горното съдът

 

 Р Е Ш И:

 

 ОСЪЖДА Е.К.П., ЕГН xxxxxxxxxx, с постоянен и насткоящ адрес xxx, СГ Столична, кв.  xxxx  , район 15 Младост, жк  xxxx  , представляван от адвокат А.В.- назначен особен представител по делото, да заплаща на М.Б.К. с ЕГН xxxxxxxxxx, като майка и законен представител на малолетното им дете Г. Е. К. с ЕГН xxxxxxxxxx,xxx /съдебен адрес: гр. Монтана ул.  xxxx  , чрез адв. С.Г./ по 80.00лв ежемесечна издръжка, считано от 14.12.2008г., до настъпване на причини, даващи основание за изменение или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на забавата до окончателното й изплащане, както и сумата 80, 00 лв-разноски по водене на делото, съразмерно с уважената част от иска.

 ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка в останалата част- над уважения размер от 80.00лв до предявения от 100.00лв и за минало време, като неоснователен.

 Осъжда Е.К.П. /с адрес и ЕГН по-горе/ да заплати по сметка на Районен съд-Монтана сумата 115.20 -държавна такса и 5.00лв-държ. такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Монтана в двуседмичен срок от деня, посочен за обявяването му- 23.06.2010г.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: