Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Монтана 18.06.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 РАЙОНЕН СЪД-МОНТАНА, пети граждански състав, в открито заседание на 18.05.2010г. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря Р.М., като разгледа докладваното от съдия Петкова гр. д. № 587 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Искът е за делба на земеделски земи, с пр. осн. чл. 69 ал. 1 ЗН.

 Производството е по реда на чл. 341 и сл. ГПК, в първа фаза на делбата.

 Ищците- В.Д.Г. xxx и Д.Т.И. xxx твърдят, че с ответниците са наследници на М. М. Г., б. ж. на с. Г. Г., починал на 03.06.1965г. От този наследодател са им останали земеделски имоти, намиращи се в землището на същото село, подробно изредени и описани в 14 т. от исковата молба. Имотите са възстановени с решение № 886 /09.04.2001г., Решение № 28860/ 05.06.1996г., Решение № 0886/ 04.06.1999г. на ПК и Решение № 61669А/ 12.11. 2009гг. на ОС ”Земеделие”-гр. Чипровци

 Не могат да си поделят доброволно същите, поради което молят съдът да постанови решение, с което допусне и извърши делбата им при права: за В.Д.- 1/2 ид. части, за Д.Т.- 1/ 4 ид. ч. и общо за останалите четирима / ответниците/ 1/ 4 ид. част.

 Ответниците Е.И.А., Т.И.Б., Т.И.Б. и Е.К.И. изразяват лично в съдебно заседание становище за основателност на иска за делба и съгласие да бъде извършена такава при посочените по-горе права за съделителите.

 Доказателствата са писмени.

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства във връзка с изразените становища и съобр. чл. 235 от ГПК приема следното:

 Страните са наследници по закон на М. М. Г., б. ж. на с. Г. Г., починал на 03.06.1965г, видно от удостоверения на л. 7 и л. 21 от делото. Същият е оставил две дъщери-Ц. М. Т., починала 1990г. и оставила двама сина- И. Т.И., починал през 2006г., чийто наследници по закон са четиримата ответници и ищеца Д.Т.И.. Другата дъщеря на посочения общ наследодател- В. Д. А., починала през 1980 г. е оставила свой наследник по закон—ищцата В.Д.Г..

 С решение № 886 /09.04.2001г., Решение № 28860/ 05. 06. 1996г., Решение № 0886/ 04.06.1999г. на ПК и Решение № 61669А/ 12.11. 2009гг. на ОС ”Земеделие”-гр. Чипровци по преписка № 886/27.01.1992г. на осн. чл. 27 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на посочения по-горе техен общ наследодател- М. М. Г., съгласно плана за земеразделяне на земеделски имоти, в землището на с. Г. Г., обл. Монтана и в стари реални граници в същото землище за част от имотите, а именно:

 1.НИВА от 0, 620 дка, ІІІ-та категория, в м. ”Воденичище”, имот № 251012; 2. НИВА от 3, 726 дка, ІІІ-та категория, в местн. ”Под село”, имот № 255027; 3. НИВА от 0, 301 дка, ІІІ-та категори, в м. „Воденичище”, имот № 252012; 4. НИВА от 3, 434 дка, ІІІ-та категория, м. „Каманяка”, имот № 255001; 5. ЛИВАДА от 1, 800 дка, ІІІ-та категория, в м. „Под село”, имот № 259002; 6. НИВА от 1, 264 дка, ІІІ-та кетегория, местн. ” Воденичище”, имот № 251006 / изредените в този абзац имоти са възстановени в стари реални граници/;

 7. НИВА от 1, 003 дка, ІІІ-та категория, местн. ”Булин орех”, имот № 266002; 8. ЛИВАДА от 0, 698 дка, ІV-та категория, местн. “Орешака”, имот № 280033; 9. НИВА от 1, 799 дка, ІV-та категория, местн. “ Песо поле”, имот № 287002; 10. НИВА от 4, 099 дка, ІV-та категория, мест. „Лъговете”, имот № 292031; 11. НИВА от 10, 595 дка, ІV-та категория, местн. „Ливагето”, имот № 398006; 12. ПАСИЩЕ, МЕРА от 3, 799 дка, ІХ-та категория, местн. „Градище”, имот № 400014; 13. ЛИВАДА от 2, 000 дка, ІХ-та категория, местн. “ Чуката”, имот № 452003 и 14. ЛИВАДА от 0, 999 дка, ІХ-та категория, местн. “Чуката”, имот № 456011 / изредените имоти са възстановени съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Г. Г./.

 За имотите по горепосочените решения са издадени и съответни скици, приложени на л. 9-23 от делото.

 С оглед на изложената фактическа обстановка съдът намира, че са налице изискванията на чл. 69 ал. 1 ЗН- ищците и ответниците са наследници по закон на общия им наследодател- М. М. Г., от когото са им останали имотите, предмет на исканата делба. Правата на страните- съделители с оглед разпоредбата на чл. 5, чл. 8 и чл. 9 от ЗН са: 8/16 ид. части за В.Д.Г.; 4/ 16 ид. части за Д.Т.И. ; по 1/16 ид. част за всеки от ответниците Е.И.А., Т.И.Б., Т.И.Б. и Е.К.И.. Ето защо исканата делба следва да бъде допусната при тези правата.

 В случая съсобствеността и материалноправно легитимираните лица са очертани от приложените решения със съответни скици, издадени от ПК или ОС”З”, които са стабилен административен акт по правната си същност. Имат конститутивно действие и съставляват надлежен титул за собственост на правоимащите лица. Съгл. чл. 10, ал. 1 ЗСПЗЗ земеделските земи се възстановяват на техните собственици към момента на включването им в ТКЗС или други, образувани въз основа на тях селскостопански организации. Делбата на тези земи следва да се допусне между наследниците по закон на собственика, на когото е била възстановена земеделската земя- общият наследодател на страните, към патримониума на който е установена принадлежността на правото на собственост.

 Водим от горното съдът

 

 Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА извършване на съдебна делба между В.Д.Г. с ЕГН xxxxxxxxxx, Д.Т.И. с ЕГН xxxxxxxxxx, Е.И.А. с ЕГН xxxxxxxxxx, Т.И.Б. с ЕГН xxxxxxxxxx, Т.И.Б. с ЕГН xxxxxxxxxx и Е.К.И. с ЕГН xxxxxxxxxx на следните недвижими имоти:

 1.НИВА от 0, 620 дка, ІІІ-та категория, в м. ”Воденичище”, имот № 251012; 2. НИВА от 3, 726 дка, ІІІ-та категория, в местн. ”Под село”, имот № 255027; 3. НИВА от 0, 301 дка, ІІІ-та категори, в м. „Воденичище”, имот № 252012; 4. НИВА от 3, 434 дка, ІІІ-та категория, м. „Каманяка”, имот № 255001; 5. ЛИВАДА от 1, 800 дка, ІІІ-та категория, в м. „Под село”, имот № 259002; 6. НИВА от 1, 264 дка, ІІІ-та кетегория, местн. ” Воденичище”, имот № 251006 / изредените в този абзац имоти са възстановени в стари реални граници/;

 7. НИВА от 1, 003 дка, ІІІ-та категория, местн. ”Булин орех”, имот № 266002; 8. ЛИВАДА от 0, 698 дка, ІV-та категория, местн. “Орешака”, имот № 280033; 9. НИВА от 1, 799 дка, ІV-та категория, местн. “ Песо поле”, имот № 287002; 10. НИВА от 4, 099 дка, ІV-та категория, мест. „Лъговете”, имот № 292031; 11. НИВА от 10, 595 дка, ІV-та категория, местн. „Ливагето”, имот № 398006; 12. ПАСИЩЕ, МЕРА от 3, 799 дка, ІХ-та категория, местн. „Градище”, имот № 400014; 13. ЛИВАДА от 2, 000 дка, ІХ-та категория, местн. “ Чуката”, имот № 452003 и 14. ЛИВАДА от 0, 999 дка, ІХ-та категория, местн. “Чуката”, имот № 456011 / изредените имоти са възстановени съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Г. Г./, при ПРАВА: 8/16 ид. части за В.Д.Г.; 4/ 16 ид. части за Д.Т.И. ; по 1/16 ид. част за всеки от ответниците Е.И.А., Т.И.Б., Т.И.Б. и Е.К.И..

 НАЗНАЧАВА съд. -техническа експертиза, която да се изпълни от в. л. Р. Гигова, която след като се запознае с материалите по делото, след справки в ОС”З”-Чипровци за актуализирани планове, да даде писмено заключение за пазарната стойност на процесните земеделски земи, да изготви проект за разделянето им, придружен със съответни скици, съобр. нормативните изисквания за площ, категория на земята и права на страните, при депозит 150, 00лв, от който всяка страна да внесе по 25, 00лв, в 7-дневен срок от съобщението.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен сд-Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: