РЕШЕНИЕ

гр. М.,

7.01.2010г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – М., ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и девета година, в следния състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТКОВ

при секретаря Т. Ц., като разгледа докладваното от съдията П. гражданско дело № 425 по описа за 2009 година и за да се произнесе, СЪДЪТ взе предвид следното:

 

Искът е осъдителен с правно основание чл.79, ал.1 във връзка с чл.232, ал.2 ЗЗД, с който е съединен един акцесорен осъдителен иск по чл.86 ЗЗД.

Ищецът ОБЩИНА М. чрез своя законен представител–Кметът на Общината поддържа в исковата си молба, че на 7.05.1996г. между Общината и ответницата е сключен договор за отдаване под наем на общински жилищен имот на граждани по силата на който Общината предоставила на ответника за временно възмездно ползване жилищен имот с площ от 57.17 кв. м., находящ се в гр. М., ж. к. xxxx, бл. xxxx, , като в тази връзка и по силата на подписан анекс към договора ответницата се била задължила да заплаща наемна цена в размер на 17.49 лева на месец за периода от до м. ноември 2004 година и по 28.04 лева на месец за периода от м. декември 2004г. до м. април 2005г. и 7.48 лева за м. април 2005г.

Ищецът твърди също така, че добросъвестно изпълнил задълженията си по наемния договор, осигурявайки несмущавано ползване на жилищния имот, но ответницата от своя страна спряла да плаща дължимия наем от м. февруари 2005г. Поради което със заповед № 556/8.04.2005г. на Кмета на община М. е бил прекратен договорът за наем с ответницата. Въпреки, че тя многократно била канена от ищеца да плати дължимите суми във връзка с наемното правоотношение, отказвала да стори това...

Ищецът моли съда да постанови решение, с което ответницата да бъде осъдена да му заплати сумата 63.56 лева, представляваща незаплатен наем за периода от 25.02.2005г. до 8.04.2005г. (или по 28.04 лева за месеците февруари и март 2005г. и 7.48 лева до 8.04.2005г. ), както и сумата 76.50 лева, представляваща мораторна лихва за забавено плащане за периода от 25.02.2005г. до момента на подаване на исковата молба, със законната лихва върху горните суми, считано от датата на предявяване на иска до окончателното им изплащане и направените разноски по делото.

Ответницата М. Х. П. xxx не признава така предявените искове, като преди провеждането на откритото съдебно заседание по делото под формата на писмено възражение (л.24) е заявила, че пропускът й да подаде писмен отговор в срока по чл.131 ГПК се дължи на “особени непредвидени – болест, незнание, старческа немощ, липса на средства, невъзможност да намери документите, с които е заплащала претендираните задължения”. Направила е и възражение, че главниците на претендираните от ищеца вземания са погасени по давност съгласно чл.111, б. “в” ЗЗД и в тази връзка ответницата моли за отхвърляне на исковете.

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА са писмени. Изслушано е и е прието заключение на вещо лице.

СЪДЪТ, като прецени всичките доказателства по делото и доводите на страните според своето вътрешно убеждение (чл.12 ГПК), съобразявайки и разпоредбите на чл.235, ал.2 и ал.3 ГПК, приема за установено от фактическа и от правна страна следното:

По делото изобщо не се спори, че между страните е съществувало наемно правоотношение под формата на сключен на 27.05.2004г. договор за отдаване под наем на общински жилищен имот на граждани (л.8-9) по силата на който ОБЩИНА М. е предоставила на ответницата за временно и възмездно ползване общински недвижим имот-жилище в гр. М., находящо се в ж. к. xxxx, с полезна жилищна площ от 57.17 кв. м. Дължимата от наемателката наемна цена е била определена в размер на 17.49 лева месечно съгласно чл.2, ал.1 от Договора, впоследствие е увеличена по надлежен ред (с анекс към договора, чието фотокопие е приложено на л.10) на 28.04 лева месечно, считано от 1.12.2004г. Наличните данни сочат, че ответницата е ползвала същото общинско жилище и в предходния период, видно от приложената на л.7 настанителна заповед № 681/29.06.1998г.

По силата на чл.2, ал.2 от договора наемателката е следвало да заплаща наемната цена до 25-то число на текущия месец в касата на Община М..

По делото няма спор и по това, че ищецът е изправна страна по наемния договор с ответницата, която от своя страна обаче, видно от наличните доказателства не е изпълнила задълженията си по заплащането на наемната цена за периода от 25.02.2005г. до 8.04.2005г. в размер на общо 63.56 лева (т. е. по 28.04 лева за месеците февруари и март и 7.48 лева за времето до 8.04.2005г., както е според исковата молба), която сума ищецът претендира заедно с мораторна лихва за забава. Не се спори също така, че наемното правоотношение е прекратено със заповед № 556/8.04.2005г. на Кмета на Община М., издадена на основание чл.26, ал.1, т.8 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и във вр. с чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост (л.12) и последвана от заповед № 897/3.06.2005г. по чл.65, ал.1 ЗОбС (л.13) за изземване на жилищния имот. Фотокопия и от двете заповеди редовно връчени на ответницата, видно от приложените известия за доставянето им.

 За изясняване на делото от фактическа страна е назначена съдебно-счетоводна експертиза с вещо лице И. В., която след запознаване с материалите по делото и извършена проверка в счетоводството на Община М. даде заключение, че размерът на неплатения от ответницата наем, дължим от нея за предоставения й общински жилищен имот за периода от м. февруари до 8.04.2005г. включително е общо 63.56 лева, а размерът на мораторната лихва за забава от падежа на всяко отделно месечно плащане е 40.49 лева (л.28 – 29).

Съгласно чл.232, ал.2 ЗЗД наемателят е длъжен да плаща наемната цена и разходите, свързани с ползването на вещта (имота). По делото няма данни за извършени от ответницата плащания, така че претенциите за неплатен наем за процесния исков период и произтичащите оттук акцесорни вземания за мораторна лихва (чл.86, ал.1 ЗЗД) върху главницата би следвало да се считат за доказани до размера, установен със заключението на съдебната експертиза. В конкретния случай обаче според преценката и вътрешното убеждение на настоящия съдебен състав е налице законна пречка исковите претенции да бъдат съответно уважени, поради направеното от страна на ответницата преди приключването на съдебното дирене по делото възражение за изтекла погасителна давност по чл.111, б. “в” ЗЗД, което с оглед на релевантните обстоятелства е обосновано и основателно по следните съображения:

Съгласно нормата на чл.111, б. “в” ЗЗД вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания се погасяват с изтичане на тригодишна давност, считано от деня, в който съответното вземане е станало изискуемо – чл.114, ал.1 ЗЗД, а при искове за неустойка и за обезщетение за забава давностният срок започва да тече от последния ден, за който се начислява неустойката, респ. лихвата за забава – чл.114, ал.4 ЗЗД.

В случая е извън всякакво съмнение, че задълженията за заплащането стойността на наемната цена, както и за ползваните консумативи във връзка с ползването на наетия общински жилищен имот – разходите за отопление, топла и студена вода, ел. енергия и телефон имат характер на задължения за периодично плащане, тъй като за всяко едно от тях има определен срок на заплащане, а изискуемостта настъпва с изтичането на определения срок (падеж) всеки месец; следователно налице е периодичност на задължението и очевидно се касае до повтарящи се, еднородни задължени през определени периоди от време. В този смисъл е и Решение № 182 от 21.03.2008г. на ВКС по т. д. № 722/2007г., І т. о., ТК. Същото без съмнение се отнася и задължението за заплащане на таксата за битови отпадъци (т. нар такса-смет), която с оглед действащата нормативна уредба представлява публично общинско вземане.

Данните по делото сочат, че падежът на последното дължимо от ответницата месечно плащане, респ. изискуемостта е настъпила през последния календарен месец на исковия период, а именно м. април 2005 година, при положение, че заповедта за прекратяване на наемното правоотношение е издадена на 8.04.2005г. Настоящата искова молба обаче е подадена в гражданското деловодство на съда на 14.09.2009г., т. е. след като тригодишния давностен срок по чл.111, б. “в” ЗЗД вече е бил изтекъл, поради което и при липсата на данни за спиране и/или прекъсване на давността на някое от основанията на чл.115, респ. чл.116 ЗЗД следва да се приеме, че вземанията на ищеца, по-точно правото на принудително им събиране е погасено по давност. Касае се за вземането на ищеца за незаплатен от ответницата наем за процесния исков период (от м. февруари до 8.04.2005г. ), както и за претенцията за мораторна лихва за забава (чл.86, ал.1 ЗЗД), която както всички акцесорни вземания се погасява заедно с главното вземане, макар давността за тях да не е изтекла – чл.119 ЗЗД.

 От гореизложеното следва извод, че вземанията на ищцовата Община спрямо ответницата за процесния исков период са погасени изцяло вследствие изтеклата тригодишна давност по чл.111, б. “в” ЗЗД.

От гледище правната теория погасителната давност е субективно право на длъжника чрез волеизявление да погаси правото на принудително осъществяване (с помощта на държавна принуда) на едно чуждо субективно право. Погасителната давност не се отразява върху съществуването на материалното право и не погасява самото субективно материално право, а погасява само и единствено правото на принудително удовлетворение на притежателните и потестативни субективни права.

Ищцовата страна привежда довод, че възражението на ответницата за изтеклата в нейна полза погасителна давност не би следвало да се уважава, тъй като това нейно възражение не било направено своевременно (тук ищецът визира едномесечния срок по чл.131, ал.1 ГПК). Този довод не се възприема, а и не може да бъде възприет от съда по следните съображения:

Действително според чл.133 ГПК (обн., ДВ, бр.59 от 20.07.2007г., в сила от 1.03.2008г. ) когато в законоустановения срок ответникът не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства или не упражни правата си по чл.211, ал.1 (за предявяване на насрещен иск), чл.212 (за предявяване на инцидентен) и чл.219 (за привличане на трето лице), той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Продължение на решението по гр. д. № 425/2009г. на Районен съд – М., ІІІ гр. състав – стр.3

 

Според убеждението на този състав на съда, цитираната по-горе разпоредба на чл.133 ГПК под

възражения има предвид само и единствено възраженията от процесуалноправно естество –тези, които основно са свързани с наличието на правото на иск и надлежното му упражняване, с помощта на които ответникът изгражда процесуалната си защита срещу предявения иск (в тази връзка вж. чл.127-129 ГПК). В тази връзка обаче би било уместно да се има предвид, че понеже се отнасят до процесуалната допустимост на предявения иск по всичките тези въпроси съдът поначало е длъжен да следи служебно, независимо дали преклузията на чл.133 ГПК е настъпила или не.

Противно на всякаква логика, а и на разума на закона би било да се приема, че преклудиращата сила на въпросния чл.133 ГПК се разпростира и по отношение на материалноправните възражения, каквото е и възражението за изтекла погасителна давност. Още повече че забраната на чл.133 ГПК не е абсолютна, тъй като същата не важи, когато ответникът докаже, че пропускът да упражни посочените по-горе процесуални права се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Най-малкото, текстът на чл.133 ГПК би могъл да се квалифицира като неясен, какъвто е впрочем и текстът на чл.131, ал.2, т.5 ГПК относно съдържанието на отговора на исковата молба), където най-общо се споменава за “възраженията срещу иска и обстоятелствата на които те се основават”, без да прокара ясна разграничителна линия между процесуалноправните възражения от една страна и материалноправните възражения – от друга. В крайна сметка xxx, че “текстът на чл.133 ГПК е не само редакционно непрецизен, но и сгрешен по съдържание. Той е вътрешно противоречив. Този текст създава проблеми в правоприлагането и не спомага за по-бързо развитие на гражданското съдопроизводство... Налага се нова правна регламентация на преклузията, свързана с отговора на исковата молба (така: КОРНЕЗОВ Л., Гражданско съдо-производство, Том първи, Исков процес, С., “Софи-Р” 2009, с.362)

Предвид изложеното по-горе съдът намира, че е налице достатъчно основание да се приеме, че целта, която си поставя въведената в чл.133 ГПК рестрикция (израз на т. нар. концентрационно начало в гражданския процес) би могла да бъде само и единствено да обезпечи съдебното дирене по делото да се развие и приключи в рамките на откритото съдебно заседание по чл.143, насрочвано с определението по чл.140 ГПК. В този смисъл предназначението на писмения отговор на исковата молба по чл.131 ГПК е да изрази становището на ответника към предявения иск и заедно с исковата молба да даде възможност на съда да се запознае с измеренията на спора, преди да внесе делото за разглеждане в открито заседание.

Както вече се посочи по-горе, възражения от материалноправно естество би следвало да може да се правят и след изтичането на срока по чл.131 ГПК – с оглед на съществуващата трайноустановена съдебна практика, която последователно приема, че възражението за изтекла погасителна давност като генерално възражение и способ за защита на ответника може да се прави както до приключването на устните състезания в пред първостепенния съд, но също така за първи път може да бъде направено и пред въззивната съдебна инстанция (същото важи и за възражението за изтекла придобивна давност, възражението за прихващане и възражението за право на задържане), за да се избегне преклудиращото действие (за повече подробности вж. т.6 от Тълкувателно решение № 1 от 4.01.2001г. на ВКС по т. гр. д. № 1/2000г., ОСГК, което несъмнено не е изгубило значението си и при сега действащия ГПК).

Предвид гореизложеното съдът приема, че процесните вземания на ищеца следва да се смятат за изцяло погасени по давност. А щом това е така, то направеното в този смисъл възражение следва да

се уважи, а исковете – изцяло отхвърлени, като погасени по давност.

ПРИ ТОЗИ ИЗХОД НА ДЕЛОТО деловодни разноски на ищеца не му се следват.

Към настоящето решение се прилага разпечатка от диспозитива на цит. по-горе Тълкувателно решение на ВКС.

Мотивиран от гореизложеното съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявените искове от ОБЩИНА М. срещу М. Х. П. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx с правно основание чл.79, ал.1 във връзка с чл.232, ал.2 ЗЗД (за заплащане на сумата 63.56 лева неплатена наемна цена за периода от 25.02.2005г. до 8.04.2005г. по Договор от 27.05.2004г. за отдаване под наем на общински жилищен имот, находящ се в гр. М., ж. к. xxxx, бл. xxxx, , ) и с правно основание чл.86, ал.1 ЗЗД (за присъждане на сумата 76.50 лева, представляваща мораторна лихва за забава в плащането на горната сума), като ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ОКРЪЖЕН СЪД–М. в двуседмичен срок от съобщението.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: