Р Е Ш Е Н И Е

гр. М.

19.01.2010г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД–М., ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и десета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА МИХАЙЛОВА

 

при секретаря Т. И., като разгледа докладваното от съдията М. гражданско дело №380 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявеният иск е осъдителен и е с правно основание чл.288, ал.12 от Кодекса за застраховане вр. с чл.45 от Закона за задълженията и договорите.

Ищецът ГАРАНЦИОНЕН ФОНД гр. С., поддържа в исковата молба, че на основание чл.88, т.1, б. ”б” от ЗЗ /отм. / изплатил обезщетение за имуществени вреди в размер на 460.69 лв. за увредения при ПТП лек автомобил на И. Ц. и Н. Ц. от гр. М.. Твърди, че виновен за ПТП е ответника Ц. Г. П., който управлявайки лек автомобил, поради несъобразена с пътните условия и профила на пътя скорост, на десен завой на кръстовище, навлиза в лентата за насрещно движение и удря МПС, с което причинява ПТП. Ищецът поддържа, че с регресна покана поканили ответника да възстанови платеното, но и към момента на предявяване на исковата молба, лицето не е погасило задължението си. Ищецът твърди, че е изплатил застрахователното обезщетение и по силата на чл.288, ал.12 от КЗ встъпва в правата на застрахования против причинителя на вредата до размера на изплатеното обезщетение по имуществената застраховка. Моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да заплати сумата от 460.69 лева главница, ведно със законната лихва върху главницата от деня на предявяване на иска, както и направените по водене на делото разноски.

Ответникът Ц. Г. П. xxx, редовно призован, се явява в първото съдебно заседание и заявява, че е съгласен да заплати процесната сума доброволно и моли делото да бъде отложено за друга дата и му бъде дадена възможност да погаси задължението си към ищеца. В заседанието, в което е даден ход на устните състезания, ответника не се явява, няма и писмени данни за постъпило плащане от негова страна.

Доказателствата по делото са писмени.

СЪДЪТ, след като прецени доказателствата по делото и доводите на страните по свое убеждение и съобразно правилото на чл.235 ГПК приема за установено от фактическа и от правна страна следното:

На 20.05.2004г. ответника управлявайки лекотоварен автомобил “Мерцедес 310Д” с ДК № xxxxxx, собственост на А. С. А., поради несъобразяване с пътните условия и профила на пътя, скорост на движение, на десен завой, на кръстовище навлиза в лентата за насрещно движение и удря МПС – лек автомобил, марка Москвич 21412 с ДК № М 49 00Г, собственост на И. Ц. И. и Н. Ц.. Ответникът управлява процесния автомобил и след като е бил лишен от това право за предишни нарушения по ЗДвП. Виновен за настъпилото ПТП е ответника, който в нарушение на правилата за движение по пътищата, виновно причинява ПТП и имуществени вреди по лекия автомобил, управляван и собственост на И. Ц. и Н. Ц..

На основание чл.88, т.1, б. ”б” от ЗЗ /отм. / Гаранционен фонд гр. С. изплатил по щета №68/07.02.2005г. /л.12 и л.23 от делото/ обезщетения за имуществени вреди общо в размер на 460.69 лева за увредения при ПТП лек автомобил, собственост на И. Ц. и Н. Ц..

Съгласно разпоредбата на чл.213, ал.1 от Кодекса за застраховане с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата – до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

В случая ищецът е изплатил застрахователното обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” към увредените лица и по този начин встъпва в правата на застрахования против причинителя на вредата, ответника по делото, до размера на изплатеното обезщетение по имуществената застраховка.

Установява се, че ответника многократно е канен доброволно да погаси задължението си към ищеца, последно с регресна покана от 29.03.2006г., но по делото няма данни да е изпълнил задължението си за плащане към застрахователя Гаранционен фонд гр. С..

Писмените доказателства сочат на извършено плащане от страна на ищеца в размер на 460.69 лева, поради което предявения иск следва да бъде уважен за пълната предявена сума, като ответника бъде осъден да я заплати на ищеца, ведно със законната лихва от деня на предявяване на иска – 24.08.2009г. до окончателното й изплащане.

Съобразно изхода на делото, ответника следва да заплати на ищеца и направените от последния разноски в производството в размер на 50.00 лева, представляващи внесена държавна такса.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА Ц. Г. П. xxx ЕГН xxxxxxxxxx ДА ЗАПЛАТИ на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД гр. С., със седалище и адрес на управление гр. С., ул. Граф Игнатиев №2 ет.4, представляван от Б. И. М., Изпълнителен директор и Председател на УС, съдебен адрес – ГР. Враца, ул. К. България №40 вх. А ет.6 ап.16 – адв. М. А. Д., сумата от 460.69 лева главница на основание чл.288, ал.12 от Кодекса за застраховане, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 24.08.2009г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноските по делото в размер на 50.00 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ОКРЪЖЕН СЪД–М. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: