Р Е Ш Е Н И Е

                                      25.06.2010 година

                                       град Монтана

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА, втори граждански състав в публично заседание на двадесет и шести май през две хиляди и десета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

 

при секретаря Т.И. и в присъствието на прокурора…….................., като разгледа докладваното от съдията МЛАДЕНОВА гр. д. № 303 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 341 ал. 1 и сл. ГПК и е образувано по предявен иск с правно основание чл. 69 ал. 1 от ЗН

Ищцата М.Д. xxx поддържа в исковата си молба, че всички са законни наследници на Д. Т. xxx, починал на 26.02.1964 година. Заявява също така, че ОС “Земеделие и гори” – Монтана им е възстановила правото на собственост на земеделските земи и гори в землището на село К., област Монтана и това е станало с решение № РГ14/02.09.1998 година, решение № 14/19.05.1999 година, решение № 14Г/03.11.2000 година, решение № 14РГ/15.03.2004 година и решение № 14РГ/12.03.2005 година. Твърди, че с ответниците не могат доброволно да си поделят наследствените имоти. Предвид гореизложеното моли съда да постанови решение, с което да допусне делба на описаните в обстоятелствената част на исковата молба недвижими имоти, при права съобразно закона.

 Ответниците Р.Х.Т., И.Т.И., Л.Т.Д., В.Г.Т., Р.П.Т., Г.П.В., М.Д.Т., Т.Д.Т., И.Г.В. и Т.Г.Г. не представят в едномесечния срок писмен отговор на исковата молба. В заседание по същество на делото, ответниците М.Д.Т., И.Г.В., Т.Г.Г. и Т.Д.Т. чрез пълномощника си Кръстева молят съда да постанови решение, с което да допусне делба на описаните в обстоятелствената част на исковата молба недвижими имоти.

Доказателствата по делото са писмени.

Съдът, като прецени всички доказателства по делото и доводите на страните по свое убеждение и при условията на чл. 235 ГПК, приема за установено следното:

Установено е по делото, че съделителите М.Д.П., Р.Х.Т., И.Т.И., Л.Т.Д., В.Г.Т., Р.П.Т., Г.П.В., М.Д.Т., Т.Д.Т., И.Г.В. и Т.Г.Г. са законни наследници на Д. Т. xxx, починал на 26.02.1964 година. С решения № РГ14/02.09.1998 година, № 14/19.05.1999 година, № 14Г/03.11.2000 година, № 14РГ/15.03.2004 година и № 14РГ/12.03.2005 година ОСЗ – Монтана е възстановила правото на собственост на наследниците на Д. Т. xxx на подробно описаните в обстоятелствената част на исковата молба земеделски и горски имоти. По делото са представени скици на имотите, с което се установява, че процедурата по възстановяване на земеделски земи и гори по административен ред е приключила.

В настоящото производство – първа фаза на съдебната делба, следва в решението, с което се допуска делбата, съдът да се произнесе по въпросите: между кои лица и за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник.

Съдът намира, че съдебна делба следва да се допусне между страните по отношение на наследствените земеделски земи и гори на Д. Т. xxx, при следните права: 12/60 идеални части за М.Д.П., 3/60 идеални части за Р.Х.Т., 3/60 идеални части за И.Т.И., 3/60 идеални части за Л.Т.Д., 1/60 идеална част за В.Г.Т., 1/60 идеална част за Р.П.Т., 1/60 идеална част за Г.П.В., 12/60 идеални части за М.Д.Т., 12/60 идеални части за Т.Д.Т., 6/60 идеални части за И.Г.В. и 6/60 идеални части за Т.Г.Г..

 

По горните съображения съдът

                  

 Р Е Ш И:

 

На основание чл. 344 ал. 1 ГПК ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между М.Д. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, Р.Х.Т. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, И.Т.И. xxx, Л.Т. xxx, ж. к.  xxxx  , ЕГН xxxxxxxxxx, В.Г.Т. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, Р.П.Т. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, Г.П. xxx, ж. к. xxxx  6, ЕГН xxxxxxxxxx, М.Д.Т. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, Т.Д.Т. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx,xxx, ЕГН xxxxxxxxxx и Т.Г. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx на недвижими имоти, възстановени на наследниците на Д. Т. xxx, починал на 26.02.1964 година, а именно: 1. ЛОЗЕ от 1, 349 дка, с ЕКАТТЕ 39503, десета категория /0, 255 дка/ и девета категория /1.094 дка/, местността “Старите лозя” в землището на село К., имот № 100041 по картата на землището, при граници на имота: № 100042 – лозе на н-ците на Я. П. М.; № 000076 – полски път на Община Монтана; № 100040 – лозе на н-ците на К. П. Ц. и № 100089 – лозе, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 2. НИВА от 9, 300 дка, с ЕКАТТЕ 39503, девета категория /1, 756 дка/ и трета категория /7, 544 дка/, местността “Суха бара” в землището на село К., имот № 101029 по картата на землището, при граници на имота: № 124078 – пасище с храсти, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 101012 – нива на А. П. С.; № 101013 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 101033 – пасище с храсти, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 101030 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 124049 - лозе, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 3. НИВА от 2, 500 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория /0, 587 дка/ и втора категория /1, 913 дка/, местността “Дини вир” в землището на село К., имот № 106028 по картата на землището, при граници на имота: № 106002 – нива на н-ците на Ц. К. Ц.; № 106033 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 106078 – пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 106032 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 4. НИВА от 2, 600 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Млаката” в землището на село К., имот № 111007 по картата на землището, при граници на имота: № 111017 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111009 – нива на н-ците на Д. Х. Г.; № 111027 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111006 – нива на н-ците на Л. Г. Х.; № 111023 - нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 111020 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 5. НИВА от 0, 600 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Млаката” в землището на село К., имот № 111015 по картата на землището, при граници на имота: № 156006 – широколистна гора на МЗГ - ДА; № 111016–нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 111013 – нива на н-ците на Д. Х. Г.; № 111012 – нива на н-ците на П. Г. Т. и № 000156 – полски път на Община Монтана; 6. НИВА от 4, 900 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Рантовица” в землището на село К., имот № 122046 по картата на землището, при граници на имота: № 122044 – нива на н-ците на К. К. К.; № 122045 – нива на н-ците на П. К. Н.; № 122080 – пасище с храсти на н-ците на М. Ц. И.; № 122082 – пасище с храсти, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 122083 – пасище с храсти на н-ците на И. Ц. И.; № 122048 – нива н-ците на Ц. К. К.; № 122049 – нива на К. Б. К.; № 122050 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 122047 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 122041 – нива на н-ците на Д. Т.Д.; № 122042 – нива на н-ците на П. С. Т. и № 122043 – нива на н-ците на Д. П. Д.; 7. НИВА от 5, 575 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Окопа” в землището на село К., имот № 130034 по картата на землището, при граници на имота: № 130088 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 130033 – нива на Н. К. Ц.; № 130132 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 130035 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 8. НИВА от 13, 299 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Ореха” в землището на село К., имот № 012029 по плана за земеразделяне, при граници на имота: № 012028 – нива на н-ците на В. М. В.; № 012019 – нива на н-ците на П. С. В.; № 012020 – нива на н-ците на П. С. Т.; № 012021 – нива на н-ците на Т. А. М.; № 012030 – нива на н-ците на И. М. Ф. и № 000011 – полски път на Община Монтана; 9. НИВА от 27, 100 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Буковец” в землището на село К., имот № 015044 по плана за земеразделяне, при граници на имота: № 000234 – полски път на Община Монтана; № 015036 – нива на н-ците на И. Р. К.; № 015035 – нива на н-ците на П. И. П.; № 015034 – нива на н-ците на Д. М. Р.; № 015033 – нива на АГРО ФИНАНС АДСИЦ; № 000314 – полски път на Община Монтана и № 015045 – нива на н-ците на С. М. С.; 10. НИВА от 3, 000 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Селището” в землището на село К., имот № 018004 по плана за земеразделяне, при граници на имота: № 018003 – нива на н-ците на Г. и А. П.; № 000247 – полски път на Община Монтана; № 018005 – нива на н-ците на Ц. Й. Л. и № 018021 – нива на н-ците на Т. Ф. И.; 11. НИВА от 2, 000 дка, с ЕКАТТЕ 39503, пета категория, местността “Раяница” в землището на село К., имот № 022023 по плана за земеразделяне, при граници на имота: № 022022 – нива на н-ците на Д. Ц. П.; № 022024–нива на н-ците на П. Г. Г.; № 000119 – полски път на Община Монтана и № 000080 – полски път на Община Монтана; 12. НИВА от 16, 901 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Гувнище” в землището на село К., имот № 038022 по плана за земеразделяне, при граници на имота: № 038021 – нива на н-ците на А. М. С.; № 000213 – полски път на Община Монтана; № 038023 – нива на н-ците на Й. Г. А.; № 038031 – нива на н-ците на П. П. Ц.; № 038032 – нива на н-ците на П. С. А. и № 038033 – нива на н-ците на К. И. К.; 13. ЛИВАДА от 5, 800 дка, с ЕКАТТЕ 39503, четвърта категория, местността “Ливадски дол” в землището на село К., имот № 050028 по плана за земеразделяне, при граници на имота: № 050029 – ливада на н-ците на Й. М. Б.; № 000122 – полски път на Община Монтана; № 050026 – ливада на н-ците на К. К. Алексов; № 050027 – ливада на н-ците на Т. Ц. М. и № 050036 – ливада на н-ците на П. Ц. М.; 14. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 11, 500 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Буковец” в землището на село К., имот № 156025 по картата на възстановената собственост на землището, при граници на имота: № 016089 – пасище, мера на Община Монтана; № 156034 – широколистна гора на н-ците на К. И. К.; № 156021 – широколистна гора на н-ците на А. М. С.; № 156022 – широколистна гора на н-ците на М.Т. М.; № 156023 – нискостъблена гора на М. Д. М.; № 156024– нискостъблена гора на н-ците на Г. П. Ц.; № 156011– нискостъблена гора на н-ците на Д. С. М.; № 156013– нискостъблена гора на Н. П. Н.; № 156012– нискостъблена гора на н-ците на Д. П. М. и № 156026– широколистна гора на н-ците на Марко П. М.; 15. НИВА от 2, 776 дка, с ЕКАТТЕ 39503, четвърта категория, местността “Мани вир” в землището на село К., имот № 106013 по картата на землището, при граници на имота: № 106014 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 000066 – водно течение на МООС; № 106017 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 106096 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 106097 – нива на н-ците на К. и М. А. И. и № 106010 – нива на П. К. Н.; 16. НИВА от 3, 329 дка, с ЕКАТТЕ 39503, втора категория, местността “Градежа” в землището на село К., имот № 106039 по картата на землището, при граници на имота: № 106084 – нива на н-ците на И. А. И.; № 000194 – полски път на Община Монтана; № 106059 - нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 106045 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 106046 – нива на н-ците на Павел М. С.; № 107050 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 107092 – нива на И. А. И.; 17. НИВА от 1, 014 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Окопа” в землището на село К., имот № 130069 по картата на землището, при граници на имота: № 130103 – индивид. застрояване на н-ците на Д. Т.Т.; № 130104 – индивид. застрояване, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 130069 - нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 000313 – транспортна територия на Министерството на транспорта и 18. ИНДИВИДУАЛНО ЗАСТРОЯВАНЕ от 3, 976 дка, с ЕКАТТЕ 39503, трета категория, местността “Окопа” в землището на село К., имот № 130103 по картата на землището, при граници на имота: № 000313 – транспортна територия на Министерството на транспорта; № 130093 – нива на н-ците на А. Х. К.; № 130104 - индивид. застрояване, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и № 130069 – нива на н-ците на Д. Т.Т., ПРИ ПРАВА: 12/60 идеални части за М.Д.П., 3/60 идеални части за Р.Х.Т., 3/60 идеални части за И.Т.И., 3/60 идеални части за Л.Т.Д., 1/60 идеална част за В.Г.Т., 1/60 идеална част за Р.П.Т., 1/60 идеална част за Г.П.В., 12/60 идеални части за М.Д.Т., 12/60 идеални части за Т.Д.Т., 6/60 идеални части за И.Г.В. и 6/60 идеални части за Т.Г.Г..

 Допуска и назначава съдебно-техническа /оценъчна/ експертиза, която да бъде изпълнена от вещото лице Виолета Борисова Рашевска, като вещото лице, след влизане в сила на решението по допускане на делбата и внасяне на определения депозит и след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на делбените имоти, да даде писмено заключение за пазарната стойност на имотите, предмет на делбата, извършвайки справки в ОС “З” – Монтана за актуализирани планове, да изготви проект за разделяне на същите, придружени със скици, съобразявайки площта, категорията на имотите и правата на страните.

         Определя депозит за вещото лице в размер на 300 лева.

         След влизане в сила на решението по допускане на делбата, да се уведомят съделителите в едноседмичен срок от съобщението да внесат депозит за вещо лице, както следва: М.Д.П., Т.Д.Т., М.Д.Т. да внесат по 60 лева всеки един от тях; И.Г.В. и Т.Г.Г. да внесат по 30 лева всеки един от тях; Р.Х.Т., И.Т.И. и Л.Т.Д. да внесат по 15 лева всеки един от тях и В.Г.Т., Р.П.Т. и Г.П.В. да внесат по 5 лева всеки един от тях.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                                                                                               

                                    

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: