Р Е Ш Е Н И Е

 

 28.06.2010 година, град Монтана

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД ГРАД МОНТАНА, ІV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ от 17.06.2010 година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ЦЕКОВА

 

при секретаря Т.И. и с участието на прокурора ............................. ................................................., като разгледа докладваното от съдия Цекова гражданско дело № 90 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявен е иск с правно основание чл. 69 ал. 1 от Закона за наследството – за допускане и извършване на съдебна делба на наследствени земеделски земи и земи и гори от горския фонд.

 Производството е във фазата по ИЗВЪРШВАНЕ на съдебната делба, по реда на чл. 353 ГПК.

 Допусната е съдебна делба на наследствени недвижими земеделски имоти и гори и земи от горския фонд и решението по допускане на делбата, с което са определени и съответните части на всеки от съделителите е влязло в сила на 01.10.2009 г.

 Съставен е и приет, ОБЯВЕН за ОКОНЧАТЕЛЕН Разделителен протокол, представен по проекта за делба на наследствени недвижими земеделски имоти и гори и земи от горския фонд и заключение за пазарната стойност на делбените имоти, изготвени от вещото лице В.Р., представляващи неразделна част от решението за разпределянето на наследствени земеделски земи в землището на с. Д. Б., обл. Монтана, възстановени по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ на наследниците на А. Г. Д., б. ж. на град Монтана.

 Разделителният протокол за делба на имотите е ОДОБРЕН от Общинска служба “Земеделие” Монтана.

 С оглед ПРИЕТИЯ и ОДОБРЕН разпределителен протокол на земеделските земи и гори и земи от горския фонд, решението за което е влязло в сила и не са направени възражения от никои от съделителите, съгласно предвидения в закона ред, е налице възможност за получаването на реални дялове от имотите, на основание чл. 353 от ГПК от всеки от съделителите, без теглене на жребии.

 Поради приключването на производството по извършването на съдебната делба, с разпределянето на имотите, се следват и държавните такси, платими от страните, съгласно Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, върху стойността на дяловете, по 4%.

 Доказателствата по делото са писмени.

 Съдът, след като прецени доводите на страните, доказателствата по делото и съобразно разпоредбата на чл. 235 ГПК, намира за установени следните обстоятелства:

 Допусната е съдебната делба и решението е влязло в законна сила.

 Обособени са дялове от наследствените земеделски земи и гори и земи от горския фонд и е възможно всеки от съделителите да получи в реален дял имоти, с което се ликвидира окончателно съсобствеността върху тях, каквото е и предназначението на самата съдебна делба.

 Предвид горното, съдът:

 

 Р Е Ш И:

 

 

 ИЗВЪРШВА СЪДЕБНА ДЕЛБА между А.Н.Д., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; С.Е.Д., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx  xxxx  ; Р.Е.Д., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx  xxxx  ; М.В.Р., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; Ц.В.Т., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; С.И.Ц., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx 37; И.П.А., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx 37; Е.П.А. - Т., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx 37 и П.А.Х., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; Х.А.Т., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx, като РАЗПРЕДЕЛЯ делбените имоти, както следва:

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на А.Н.Д., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; следните имоти:

 

1.                                               НИВА от 1.000 дка, втора категория, местност СЕЛИЩЕТО, имот № 390004 по плана за земеразделяне, при граници: № 390003 нива на насл. на Н. М. Д.; № 000219 нива на Община Монтана; № 390005 нива на А. Г. П.; № 000260 полски път на Община Монтана;

2.                                               НИВА от 4.000 дка, девета категория, местност ПРЕЗ КАМИКА, имот № 610009 по плана за земеразделяне, при граници: № 610010 нива насл. на А. Г. Д.; № 610004 нива насл. на М. Г. Л.; № 610005 нива насл. на Г. И. Г.; № 610006 нива насл. на С. П. С.; № 610008 нива на Б. Т. К.; № 00943 полски път на Община Монтана;

3.                                               ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 1.500 дка, в местността ШУМАКА, представляваща имот № 926041, при граници и съседи: имот № 926040 широк. гора на Р.Е.д.; 926030 широколистна гора на В. И. В.; № 140001 нива на насл. на К. М. К.; № 926016 шир. гора на МЗГ-ДЛ.

 Пазарната стойност на делът възлиза на 1 130.00 лв.

 ОСЪЖДА А.Н.Д., с посочен адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 45.20 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на С.Е.Д., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx  xxxx   и той става изключителен собственик на следния недвижим имот: НИВА от 2.840 дка, трета категория, местността МИРКОВ ВРЪХ, имот с № 800584 по картата на землището, при граници и съседи: № 800585 нива на Община Монтана; № 800085 нива на насл. на Г. Д. М.; № 001903 дървопроизв. пл. на насл. на А. Г. Д.; № 002034 водостоп. Съоръжение на Община Монтана.

 Пазарната стойност на имота възлиза на 568.00 лв.

 ОСЪЖДА С.Е.Д., с посочен адрес и ЕГН да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 22.72 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Р.Е.Д., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx  xxxx  ; следните недвижими имоти:

 1.НИВА от 1.401 дка, девета категория, местност ГЕРГИЧО, имот № 740004 по плана за земеразделяне, при граници: № 740003 нива насл. на Г. Х. П.; № 740005 нива насл. на В. К. М.; № 740007 нива на Н. А. С.; № 001247 полски път на Община Монтана;

 2.ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 1.800 дка, в местността ШУМАКА, представляваща имот № 926040, при граници и съседи: имот № 926039, широколистна гора на П.А.Х., имот № 926030 широколистна гора на В. И. В.; имот № 926016 широколистна гора на А.Н.Д..

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 548.00 лв.

 ОСЪЖДА Р.Е.Д., с посочен адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 21.92 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на М.В.Р., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; следните недвижими имоти:

1.                                                     НИВА от 3.092 дка, трета категория, в местността СМОЛНИЦАТА, представляваща имот № 190048 в землището, при граници и съседи: имот № 190047, нива на Ц.В.Т.,xxx нива на А. Ф. А.; № 002041 полски път на Община Монтана;

2.                                                     НИВА от 3.000 дка, втора категория, в местността ГЛАДНО ПОЛЕ, представляваща имот № 335033 в землището, при граници и съседи: № 335032 нива на Ц.В.Т., № 335005 нива на насл. на И. П. м.; № 335002 нива на насл. на В. Г. Л.; № 000291 полски път на Община Монтана;

3.                                                    ДЪРВОПР. ПЛ. от 3.000 дка, трета категория, в местността МИРКОВ ВРЪХ, представляваща имот № 001905 в землището, при граници и съседи: № 001906, дървопр. пл. на Х.А.Т.; № 800085 нива на П. М. П.; № 800584 нива насл. на А. Г. Д.; № 002034 водостоп. Съор. На Община Монтана; № 800014 нива на В. И. В..

4.                                                    ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 1.600 дка, в местността ШУМАКА, представляваща имот № 927047 в землището, при граници и съседи: № 927048 шир. гора на Ц.В. Т.; № 000007, пасище, мера на Община Монтана; № 927030 шир. гора на насл. на А. Г. Д.; № 926013 широколистна гора на М. К. М.;

5.                                                    НИСКОСТЕБЛЕНА ГОРА от 1.800 дка, в местността ПЪСТРИНА, представляваща имот № 958044 в землището, при граници и съседи: № 958045 нискостеблена гора на Е.П.А. – Т.; № 800627, пасище, мера на Община Монтана; № 958031 нискостъбл. гора на насл. на И. Г. М.; № 800633 пасище, мера на Община Монтана.

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 2 490.00 лв.

 ОСЪЖДА М.В.Р., с посочен адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 99.60 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Ц.В.Т., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx; следните недвижими имоти:

 1.НИВА от 4.000 дка, трета категория, в местността СМОЛНИЦАТА, представляваща имот № 190047 в землището, при граници и съседи: № 190048 нива на М.В.Р.;xxx полски път на Община Монтана; № 190044 нива на Община Монтана;

 2.НИВА от 4.968 дка, втора категория, в местността ГЛАДНО ПОЛЕ, представляваща имот № 335032 в землището, при граници и съседи: № 335033 нива на М.В.Р.,xxx полски път на Община Монтана; № 335005 нива насл. на И. П. М.;

 3.ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 3.400 дка, в местността ШУМАКА, представляваща имот № 927048 в землището, при граници и съседи: № 927047 широколистна гора на М.В.Р.; № 000007 пасище, рена на Община Монтана; № 927032 шир. гора на Д. Т. Д.; № 926012 широколистна гора на насл. на М. К. Н.; № 926013 широколистна гора на М. К. М..

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 2 505.00 лв.

 ОСЪЖДА Ц.В.Т., с посочен адрес и ЕГН да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 100.20 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на С.И.Ц., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx 37; следните недвижими имоти:

 1.НИВА от 5.900 дка, трета категория, в местността ГОЛЕМАТА НИВА, представляваща имот № 225020 в землището, при граници и съседи: № 225021 нива на И.П.А.; № 225006 нива на насл. на И. К. К.; № 225004 нива на насл. на Г. С. Г.; № 225003 нива на насл. на П. Г. Г.; № 225002 нива на насл. на Г. К. Т.; № 225001 нива на К. Й. И.; № 002029 полски път на Община Монтана;

 2. НИВА от 3.600 дка, девета категория, местност ПРЕЗ КАМИКА, имот № 610011 по плана за земеразделяне, при граници: № 610012 нива на Църковно настоятелство; № 610001 нива насл. на Г. Ф. И.; № 610002 нива насл. на Х. И. А.; № 610010 нива насл. на А. Г. Д.; № 000943 полски път на Община Монтана;

 3. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, с площ от 2.500 дка, находяща ке в местността ШУМАКА, имот № 927003 по картата на възстановената собственост на землището, при граници: № 927004 шир. гора на И. Х. Ц.; № 926014 шир. Гора на МЗГАР-ДЛ; № 927030 шир. гора на насл. на А. Г. Д.; № 927002 шир. гора на насл. на Т. К. Р..

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 2 206.00 лв.

 ОСЪЖДА С.И.Ц., с посочен адрес и ЕГН да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 88.24 лв. 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на И.П.А., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx 37; следните недвижими имоти:

 1.НИВА от 5.601 дка, трета категория, в местността ГОЛЕМАТА НИВА, представляваща имот № 225021 в землището, при граници и съседи: № 225020 нива на С.И.Ц.; № 225006 ншво но носл. Но И. К. К.; № 225017 нива на насл. на М. М. Х.; № 225022 нива на Е.П.А. – Т.;xxx полски път на Община Монтана;

 2. НИВА от 2.800 дка, трета категория, местност ОСТРАГО, имот № 470039 по плана за земеразделяне, при граници: № 470038 нива на насл. на Г. И. С.; № 470037 нива насл. на Т. А. К.; № 470036 нива насл. на Г. Х. xxx полски път на Община Монтана;

 3. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, с площ от 3.000 дка, имот № 927030 по картата на възстановената собственост на землището, находяща се в местността ШУМАКА, при граници и съседи: № 927002 широколистна гора на насл. на Тото К. Р.; № 927003 широколистна гора на насл. на А. Г. Д.; № 926014 широколистна гора на МЗГАР – ДЛ; № 926013 широколистна гора на М. К. М.; № 927031 широколистна гора на насл. на А. Г. Д.; № 000007 пасище, мера на Община град Монтана.

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 2 220.00 лв.

 ОСЪЖДА И.П.А., с посочен адрес и ЕГН, за заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 88.80 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Е.П.А. - Т., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx 37 следните недвижими имоти:

 1. НИВА от 3.139 дка, трета категория, местност ЛЕНИЩЕТО, имот № 800586 по картата на землището, при граници: № 800484 нива на насл. на В. К. М.; № 800140 пасище с храсти на Община Монтана; № 800587 нива на Община Монтана; № 800140 пасище с храсти на Община Монтана; № 001101 др. сел. ст. тер. на Община Монтана;

 2. НИВА от 3.500 дка, втора категория, местност МУРДЖИЛИЦА, имот № 400023 по плана за земеразделяне, при граници: № 400022 нива насл. на Д. М. Т.; № 000260 полски път на Община Монтана; № 400024 нива насл. на П. Ц. К.; № 000154 Водна площ на МОВС;

 3.НИВА от 3.000 дка, трета категория, в местността ГОЛЕМАТА НИВА, имот № 225022 в землището, при граници и съседи: № 225021, нива на И.П.А.; № 225017 нива насл. на М. М. Х.; № 225007 нива на Б. А. С., № 225008 нива на В. К. В.; № 002032 полски път на Община Монтана;

 4.НИСКОСТЕБЛЕНА ГОРА от 3.200 дка, в местността ПЪСТРИНА, имот № 958045 в землището, при граници и съседи: № 958044 нискостебл. гора на М.В.Р.; № 800633, пасище, мера на Община Монтана; № 958033 нискостебл. гора на насл. на А. Г. Д.; № 800627, пасище мера на Община Монтана.

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 2 574.00 лв.

 ОСЪЖДА Е.П.А. – Т., с посочен адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 102.96 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 ПОСТАВЯ в ДЯЛ на П.А.Х., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx и той става изключителен собственик на следните недвижими имоти:

 1. НИВА от 4.957 дка, шеста категория, местност МЛАКАТА, имот № 510009 по плана за земеразделяне, при граници: № 510030 нива насл. на П. Д. П.; № 510031 нива насл. на Г. Х. М.; № 000357 нива на ДПФ-МЗГАР; № 510003 нива насл. на Г. Ц. Г.; № 002076 полски път на Община Монтана; № 510027 нива насл. на А. Х.А.; № 510028 нива насл. на И. Х.А.; № 510029 нива насл. на Ц. Д. Т.;

 2. НИВА от 4.000 дка, девета категория, местност ПРЕЗ КАМИКА, имот № 610010 по плана за земеразделяне, при граници: № 610011 нива насл. на А. Г. Д.; № 610002 нива насл. на Х. И. А.; № 610003 нива насл. на П. И. М.; № 610004 нива насл. на М. Г. Л.; № 610009 нива насл. на А. Г. Д.; № 000943 полски път на Община Монтана;

 3.НИВА от 4.998 дка, трета категория, местността ЛАЧОВ ЧУКАР, имот № 110019 в землището, при граници и съседи/ № 110018 нива на Х.А.Т.; землищна граница, № 110013 нива на П. М. П.; № 110014 нива на Лаона Ланд Девелоперс ООД; № 110015 нива на Агровенчър Норт Уест ООД; № 110016 нива на насл. на М. Л. Л.; № 002025 полски път на Община Монтана;

 4.ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 4.360 дка, местността ШУМАКА, имот № 926039 в землището, при граници и съседи: № 926040 широколистна гора на Р.Е.Д.; № 926016 шир. гора на МЗГ-ДЛ; № 927012 шир. гора на насл. на Х. И. Н.; № 927010 шир. гора на МЗГ-ДЛ; № 927009 шир. гора на насл. на П. И. Б.; № 926030 шир. гора на В. И. В..

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 3 317.00 лв.

 ОСЪЖДА П.А.Х., с посочен адрес и ЕГН да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 132.68 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

ПОСТАВЯ в ДЯЛ на Х.А.Т., ЕГН xxxxxxxxxx,xxx Б.,

1.                                             НИВА от 4.500 дка, девета категория, местност КРАЙ ПЪТА, имот № 680004 по плана за земеразделяне, при граници: № 680002 нива насл. на Т. К. О.; № 680003 нива на Община Монтана; № 680007 нива на А. М. К.; № 680005 нива насл. на М. Т. М.; № 002124 полски път на Община Монтана;

2.                                             НИСКОСТЕБЛЕНИ ДЪРВЕСТНИ ВИДОВЕ /АКАЦИЯ, ГЛЕДИЧИЯ/, с площ от 5.000 дка, имот № 9580033 по картата на възстановената собственост на землището, местност ПЪСТРИНА, при граници: № 958034 нискостеблена гора на МЗГАР - ДЛ; № 800186 пасище с храсти на Община град Монтана; № 800517 пасище, мера на Община град Монтана; № 958032 нискостеблена гора на насл. на А. Г. Д.; № 800389 пасище, мера на Община град Монтана; № 001257 дървопроизв. пл. на МЗГАР – ДЛ;

3.                                             ДЪРВОПРОИЗВ. ПЛ. от 5.697 дка, трета категория, в местността МИРКОВ ВРЪХ, имот № 001906 в землището, при граници и съседи: № 001905, дървопроизв. Пл. на М.В.Р.; № 800085 нива на П. М. П.; № 800015 нива на В. И. В.; № 001904 дървопроизв. Пл. на Община Монтана; № 001900 полски път на Община Монтана; № 800014 нива на В. И. В.;

4.                                             НИВА от 3.000 дка, трета категория, местността ЛАЧОВ ЧУКАР, имот № 110018 в землището, при граници и съседи: № 110019 нива на П.А.Х.; землищна граници; № 110011 нива на насл. на Ц. П. Т.; № 002025 полски път на Община Монтана.

 Пазарната стойност на имотите възлиза на 3 360.00 лв.

 ОСЪЖДА Х.А.Т., с посочен адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Районен съд Монтана държавна такса в размер на 134.40 лв. и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист, в случай на принудително събиране на сумите.

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: