Р Е Ш Е Н И Е

                                      01.06.2010 година

                                       град Монтана

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА, втори граждански състав в закрито съдебно заседание на първи юни през две хиляди и десета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

 

при секретаря Теменужка Цветанова и в присъствието на прокурора…......................., като разгледа докладваното от съдията МЛАДЕНОВА гр. д. № 441 по описа за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 247 ал. 1 от ГПК и е образувано по молба от П.Б.С. и К.П.С., чрез пълномощника им адвокат Н.Д..

         Молителите молят съда да извърши промяна в диспозитива на постановеното решение като вместо: “Осъжда К.П.С. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx да заплати по сметка на Районен съд – Монтана държавна такса в размер на 10, 27 /десет лева и двадесет и седем стотинки/ лева, както и 5 /пет/ лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ”, се чета “Осъжда К. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx да заплати по сметка на Районен съд – Монтана държавна такса в размер на 10, 27 /десет лева и двадесет и седем стотинки/ лева, както и 5 /пет/ лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ” и вместо “Отхвърля като неоснователна предявената от К.П.С. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx претенция за възлагане на делбения имот. ”, се чете “Отхвърля като неоснователна предявената от К. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx претенция за възлагане на делбения имот. ”

         Ответниците по молбата не изразяват становище.

         Нови доказателства в това производство не са събирани.

Съдът, като прецени доводите в молбата и по свое убеждение, приема за установено следното:

За да се приеме, че е налице явна фактическа грешка, следва да се установи несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в текста на решението. По разбиране на настоящия съдебен състав е налице такова несъответствие. В конкретния случай очевидната фактическа грешка представлява погрешно записване на имената на един от ответниците – съделител в производството. Тази грешка не е резултат на мисловна дейност на съда. Налице е едно несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. В този смисъл е решение № 3202/29.10.1982 година по гр. д. № 2762/82 година, II г. о.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че следва да бъде допусната поправка на очевидните фактически грешки в посочения по-горе смисъл.

 

По горните съображения, съдът

                  

        Р Е Ш И:

 

 ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ в решение от 30.04.2010 година по гр. д. № 441/2008 година по описа на Районен съд - Монтана, като диспозитива: “Отхвърля като неоснователна предявената от К.П.С. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx претенция за възлагане на делбения имот”, се чете: “Отхвърля като неоснователна предявената от К. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx претенция за възлагане на делбения имот” и диспозитива: “Осъжда К.П.С. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx да заплати по сметка на Районен съд – Монтана държавна такса в размер на 10, 27 /десет лева и двадесет и седем стотинки/ лева, както и 5 /пет/ лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист”, се чете: “Осъжда К. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx да заплати по сметка на Районен съд – Монтана държавна такса в размер на 10, 27 /десет лева и двадесет и седем стотинки/ лева, както и 5 /пет/ лева – държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ”

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред МОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.                                                                                                                                                          

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: