Р Е Ш Е Н И Е

 

 гр. М.19.01.2010г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 РАЙОНЕН СЪД-М., пети граждански състав, в открито заседание на 03.11.2009г. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА

 

при секретаря Т. И., като разгледа докладваното от съдия П. гр. д. № 699 по описа за 2006г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Производството е за делба на наследствени имоти, втора фаза- решение по чл.289 пр.3 от ГПК/отм. /.

 В първо съдебно заседание след влизане в сила на решението по допускане на делбата- 14.06.2007г. е изслушано заключение на назначената техническа експертиза, изпълнена от вещото лице В. Р. /л.51 /. Вещото лице е дало пазарна оценка на делбените имоти и е предложило проекто-разделителен протокол /ПРП/ относно допуснатите до делба земеделски земи. По възражение на пълномощниците на страните на вещото лице е възложено изготвяне на друг вариант на ПРП, какъвто е представен със заключението от 21.06.2007г. /л.63 от делото/, ведно със скица- проект за разделяне на един от имотите- № 12052, представляващ ливада от 5, 83 дка, кат. VІ, в местн. “Кокичковица” на два имота със съответна площ от 2, 000 дка и 3, 83 дка.

 В отговор на изпратения от съда до ОС”ЗГ”- Ч. за одобрение проект за разделяне на горепосочения земеделски имот, от последната е постъпило писмо изх. № ПО-06-1227/12.02.2008г., в което изрично е одобрен предложения вариант. С писмото на ОС”ЗГ”- Ч. са изпратени изготвените скици на делбените имоти, като за имот с № 12052 са изготвени две скици с новообразуваните от него два имота, съответно с № 012126 от 2, 061 дка и № 012134 от 3, 780 дка / л.87- 91 от делото /.

 Страните са изразили различни становища относно двата варианта на проекто- разделителения протокол. Ищцата поддържа вариант първи т. е образуването на два дяла, в единия от които попада целия имот- ливада от 5, 842 дка в м. “Кокичковица” и друг дял, в който попадат останалите три ливади-в местн. “Дрен”, в местн. ”Цер” и в местн. Суха падина” с обща площ от 5, 677 дка, всички в землището на с. Р., общ. Ч.. Ответникът поддържа втория вариант от ПРП, при който в дял І са включени: имот № 010051, в. местн.. “Дрен”, ливада, VІ кат., от 3, 952 дка и новообразувания имот № 012126 в м. “Кокичковица”, ливада от 2, 061 дка и дял ІІ с включени имоти: № 012019, ливада в местн. ”Цер”, VІ кат., от 1, 370 дка; № 012047, ливада в местн. “Суха падина”, VІ кат., от 0, 355 дка и новообразувания имот № 012134, ливада в местн. “Кокичковица”, VІ кат. от 3, 780 дка.

 Като взе предвид изложеното и това, че страните не са склонни към постигане на спогодба /за каквато нееднократно са били приканвани/ съдът намира, че следва да състави и обяви окончателния разделителен протокол. В случая по отношение земеделските имоти възприема вариант втори от съставения проекто- разделителен протокол, тъй като с него са съобразени освен правата на страните- по 1/ 2 ид. част за всеки съделител, категориите на земеделските земи -обект на допуснатата делба и разпределението във всеки един от дяловете да попадне от имота в местн. “Кокичковица”, за който явно и двамата съделители имот резерви т. е. не го желаят с оглед качеството на терена и възможността му за обработване. При това положение справедливостта налага и в двата дяла да има по един от така образуваните нови имоти от процесния. Съобразена е разпоредбата на чл.72 от ЗН относно изискуемата площ на ливадите- не по-малка от 2, 000 дка. Разделен е единствено най-големият по площ имот- горепосочената ливада в м. ” Кокичковица” така, че новообразуваните два имота да попаднат във всеки дял.

 При прекратяване на съсобствеността в делбеното производство са възможни няколко способа: посредством теглене на жребие, чрез Р. на имотите по реда на чл.292 ГПК, чрез възлагане или чрез изнасяне на публична продан. В конкретния случай съдът намира по отношение процесните земеделски имоти за най-подходящ първият от изредените способи- теглене на жребие, тъй като съставянето на дялове не е невъзможно и неудобно- съделителите са двама и съставените дялове също толкова. Невъзможност би била налице, когато до делба са допуснати имоти, съществено различаващи се един от друг, а същевременно частите на съделителите са различни. Теглене на жребий е неудобно и когато в някои от имотите един от сънаследниците е извършил значителни подобрения, при което ако при разпределението на имотите по реда на чл.292 ГПК подобрителят получи онова, което е подобрил, делбата ще се извърши по най- безболезнения начин.

 По отношение другият имот, предмет на допусната делба- УПИ V-69, кв.10 по плана на с. Р., обл. М. на база изискано и дадено писмено становище от общинска администрация гр. Ч., на осн. чл.201 ал.1 от ЗУТ /л.34от делото/ е приключила процедура по изменение на ПУП- план за регулация на посочения недвижим имот. Преписката по случая е приложена по делото/л.165 и сл. / и от същата е видно, че са образувани два нови имота съобразно предложения от вещото лице инж. Й. Л. проект за частично изменение на подробен устройствен план. С влязла в сила Заповед № 205 от 02.06.2009г. на кмета на Община- Ч. е одобрено изменението на ПУП, като са обособени два нови урегулирани поземлени имота от УПИ V-69, а именно: УПИ V-69 с площ 353, 50 кв. м. и УПИ ХХ-69 с площ 353, 50 кв. м. В последния се намират паянтовата жилищна сграда и паянтовата стопанска сграда. Страните нямат възражения относно това разделяне на УПИ и обособяването от същия на два УПИ. Изразените от техните пълномощници предпочитания са за застроения имот от двата новообразувани. Предвид събраните доказателства, с оглед на които ще бъде определен възможния и законосъобразен способ за извършване на делбата, за страните би било най- добре да приключат спора относно горепосочения имот със споразумение, чрез взаимни отстъпки и компромиси, за което съдът отново ги приканва.

 По изложените съображения съдът

 

 Р Е Ш И:

 

 Съставя и обявява окончателния разделителен протокол както следва:

 

 ДЯЛ ПЪРВИ:

 

 1.Имот № 010051, в. местн.. “Дрен”, ливада, VІ кат., от 3, 952 дка;

 2.Имот № 012126 в м. “Кокичковица”, ливада, VІ кат. от 2, 061 дка

 Общата площ на дял първи е 6, 012 дка на стойност 421лв.

 

ДЯЛ ВТОРИ:

 

 1.Имоти № 012019, ливада в местн. ”Цер”, VІ кат., от 1, 370 дка;

 2.Имот № 012047, ливада в местн. “Суха падина”, VІ кат., от 0, 355 дка;

 3 Имот № 012134, ливада в местн. “Кокичковица”, VІ кат. от 3, 780 дка.

 Общата площ на дял втори е 6, 505 дка на стойност 386лв.

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-М. в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: