Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Монтана, 16.09.2010 г.

                                             

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА, III – ти наказателен състав, в закрито съдебно заседание на 16.09.2010 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ТОПАЛОВА

при секретаря Еленка Симеонова и в присъствието на прокурора ……... ……….., като разгледа докладваното от съдия Топалова ЧНД №50273 по описа за 2010 г. на РС-Монтана, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 243 ал. 4 НПК.

Съдът е сезиран с жалба от И.Б.И. xxx със съгласието на непълнолетната си дъщеря П. И. Б. п. постановление на РП-Монтана от 04.08.2010 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №922/2009г. по описа на РУП-Монтана образувано срещу неизвестен извършител затова, че на неустановена дата през 2009 г. в гр. Монтана извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на П. И. Б. – престъпление по чл. 149 ал. 1 НК.

Преписи от това постановление са изпратени на И.Б.И. и П. И. Б., като им е указана възможността да обжалват същото в законовия 7-дневен срок пред РС-Монтана. Данни за изпратено съобщение, че такова постановление е изготвено до К. П. К.– липсват.

Съдия-докладчикът, като съобрази императивната разпоредба на чл. 243 ал. 3 НПК намира, че РП-Монтана не е изпълнила задължението си да изпрати препис от постановлението за прекратяване на производството на всички субекти, посочени в горната разпоредба. Действително, К. не е привлечен в качеството на обвиняем, но той следва да бъде уведомен за изхода на наказателното дело /в този смисъл и Определение на ОС-Монтана от 27.07.2010 г. по ВЧНД №150/2010 г. /.

Проверката на това обстоятелство предхожда разглеждане на делото по същество и произнасяне по законосъобразността на постановлението на Прокуратурата.

Производството по делото следва да се прекрати и същото да се изпрати на Районна прокуратура- Монтана за изпълнение на задължението произтичащо от разпоредбата на чл. 243 ал. 3 НПК.

По изложените по- горе съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №50273 по описа за 2010 г. на РС-Монтана.

ИЗПРАЩА делото РП-Монтана за изпълнение на процедурата по чл. 243 ал. 3 НПК.

 

                                                                   СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: