О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Монтана, 09.09.2010 г.

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Районен съд-Монтана, III-ти наказателен състав в закрито заседание на 09.09.2010 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ТОПАЛОВА

 

и при секретаря Надка Иванова, като разгледа докладваното от съдията Топалова ЧНД №50267 по описа за 2010 г. на РС-Монтана, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243 ал. 4   НПК.

            Районен съд-Монтана е сезиран с жалба от Н.П.А. xxx против постановление на РП-Монтана от 03.05.2010 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №ЗМ-250/2006 г. по описа на ОД на МВР-Монтана образувано срещу Л. З. Ц. за престъпление по чл. 291 ал. 1 НК.

            В жалбата се излагат доводи, че постановлението е незаконосъобразно, че РП-Монтана неправилно е анализирала събраните до момента доказателства. Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното постановление и да бъде назначена нова съдебно-счетоводна експертиза изпълнена от вещи лица от друг съдебен район.

Съдът след като взе предвид доводите в жалбата и законовите изисквания, приема следното:

            Жалбата е подадена в преклузивния срок, но от лице извън посочените н разпоредбата на чл. 243 ал. 3 НПК и е процесуално НЕДОПУСТИМА, поради което следва да бъде оставена без разглеждане. Мотивите на съда за това са следните:

Досъдебното производство е образувано срещу Л. З. Ц. от гр. Монтана, за установяване дали като вещо лице пред РС-Монтана по гр. дело № 1014/2003г. и гр. дело № 966/2006 г. устно и писмено съзнателно е дала невярно заключение - престъпление по чл. 291ал. 1 НК.

В хода на разследване по досъдебното производство са разпитани свидетели, изискани и приложени са документи, назначена и изготвена е съдебно-икономическа експертиза и допълнителна такава, относно обстоятелството има ли депозирани неверни обстоятелства в изготвените от Ц. заключения, дадени по гр. дела № 1014/2003 г. и гр. д. № 966/2006 г. И по двете дела, ищец е бил жалбоподателят Н.А..xxx в прекратителното постановление е приела, че за изготвянето на заключениятаq обвиняемата е ползвала документи, предоставени й от ЕТ „Захариев-ТТТ Кирил Захариев" - работодателят на А. и тя подробно е била описала тези документи в заключенията си, така както е поставена задачата й от съда.

Съгласно чл. 243 ал. 3 от НПК право на обжалване на постановлението за прекратяване на наказателното производство от прокурора имат обвиняемият, пострадалият или неговите наследници, или ощетеното юридическо лице, което право може да бъде упражнено пред съответния първоинстанционен съд в 7-дневен срок от получаването на преписа от постановлението.

Деянието по чл. 291 ал. 1 НК се намира в Глава 8, Раздел III  на Наказателния кодекс –“Престъпления против правосъдието” и жалбоподателят в настоящото производство не е сред субектите посочени в чл. 243 ал. 3 от НПК. Жалбата на А. е подадена от лице, което няма нито качеството на обвиняем по смисъла на чл. 54 във връзка с чл. 219 и сл. от НПК, нито качеството на пострадал по смисъла на чл. 74 ал. 1 НПК, поради което за жалбоподателя не е налице правен интерес от обжалване на постановлението за прекратяване на наказателното производство и подадената от него жалба е процесуално недопустима съгласно чл. 243 ал. 3 от НПК.

Жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото - прекратено.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

           

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.А. xxx против постановление на РП-Монтана от 03.05.2010 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №ЗМ-250/2006 г. по описа на ОД на МВР-Монтана образувано срещу Л. З. Ц. за престъпление по чл. 291 ал. 1 НК, като НЕДОПУСТИМА / липса на правен интерес/ и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба пред Окръжен съд-Монтана в 7-дневен срок от съобщението за Ц., А. xxx.                                                                    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: