О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 Гр. Монтана, 10.09.2010г.

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

 

Районен съд-гр. Монтана, шести наказателен състав, в закрито съдебно заседание на десети септември на две хиляди и десета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ ХРИСТОВА

 

При секретаря Николинка Александрова, разгледа докладваното от съдия З. ХРИСТОВА ЧНД № 257/2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 244, ал. 5 от НПК.

 

 

Досъдебно производство № 155/2010г. по описа на РУ на МВР-гр. Монтана е образувано и водено срещу неизвестен извършител за това, че на 4.02.2010г. в гр. Монтана, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот отнел от владението на Т.Г.Т. xxx 1 бр. ЛСД телевизор, марка “Самсунг”, на стойност 840 лв., без негово съгласие и с намерение противозаконно да присвои-престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.

С Постановление от 14.04.2010г. Районна прокуратура-гр. Монтана е спряла наказателното производство по дознание № 155/2010г., водено срещу неизвестен извършител, на основание чл. 199, ал. 1, във вр. с чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК.

Недоволен от горното постановление е останало пострадалото лице Т.Г.Т. xxx, обжалва същото с молба, да бъде отменено и преписката да се върне за продължаване на досъдебното производство. Изтъква конкретни съображения, а именно:освен откраднатия телевизор, в обясненията му в РУ бил посочил, че са откраднати и други вещи, като от кражбата са повредени врата, рамка на врата, брави. Твърди, че в полицията е посочил и евентуалния извършител-С. А. К., чийто баща още същият ден на кражбата, отвел с такси от квартала. Твърди също, че един от служителите на полицията Р. А. или Р. Г. му казал, че телевизорът се намира в РПУ, но недоумява защо не му го връат, щом не намират крадеца. В подкрепа на горното, моли да се разпитат като свидетели лицата А. Б. И. и К. н., двамата от гр. Монтана, кв. К..

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства, във връзка с оплакванията в жалбата и след като провери изцяло правилността на издаденото постановление, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения 7 дневен срок, от надлежна страна, с необходимото по закон съдържание и е процесуално допустима. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

С обжалваното постановление РП-гр. Монтана е спряла досъдебното производство, на основание на чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК- когато извършителят на престъплението не е разкрит. Това е основание при което, въпреки взетите мерки от страна на разследващия орган, лично или чрез органите на МВР, авторът на престъплението остава неразкрит в законния срок по чл. 234 от НПК, т. е. в двумесечен срок.

 От данните по делото е видно, че досъдебното производство е образувано и започнало на 4.02.2010г., с протокол за оглед на местопроизшествие от 4.02.2010г. в домът на пострадалия Т.Т. xxx”. водено е срешу неизвестен извършител за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, за това, че на 4.02.2010г. в гр. Монтана, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, отнел от владението на Т. Т. ЛСД, телевизор “Самсунг”, без негово съгласие и с намерение противозаконно да присвои.

В папката на делото е приложен единствено протокол за разпит на свидетеля К. Г. Д. и на пострадалото лице-жалбоподателят Т.Г.Т.. Приложени са и обяснения от А. С., П. К. и Ц. М.-съученици на С. А. от кв. К., гр. Монтана, в СПИ-с. Лик, обл. Враца. Приложен е и протокол за оглед на местопроизшествие, със снимков материал.

Разследващият полицай при РУ на МВР-гр. Монтана Н. Г., със заключение от 1.04.2010г. е постановил досъдебното производство да бъде спряно, до установяване на извършителя на престъплението. На основание на това мнение е издадено и атакуваното постановление от 14.04.2010г.

Съдът намира, че правилно и законосъобразно РП-гр. Монтана е спряла производството по делото, тъй като в рамките на законоустановения срок, посоченото от пострадалия като извършител на деянието лице, не е открито. Ето защо в атакуваното постановление е отбелязано, след установяване на извършителя на деянието, незабавно да се докладва на наблюдаващия прокурор за възобновяване на наказателното производство.

Издирването на евентуалния извършител е предмет на оперативни действия от страна на разследващите органи и информацията в това отношение, едва ли може да намери място в папката на делото. Тъй като е изминал доста дълъг период от съобщаване на постановлението на пострадалото лице-на 18.08.2010г., напълно е възможно в този период от време извършителят на кражбата да е открит и делото да бъде възобновено.

Съдът, при изложените мотиви

 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 14.04.2010г. на Районна прокуратура-гр. Монтана за спиране на дознание № 15582010г. по описа на РУ на МВР, преписка вх. № 306/2010г. на Районна пркуратура-гр. Монтана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на атакуване.

 

 

 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: