О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Монтана, 09.09.2010г.

 

Районен съд град Монтана наказателна колегия в закрито заседание на девети септември през две хиляди и десета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА МИХАЙЛОВА

 

При секретаря Надка Иванова и Прокурора......................., като разгледа докладваното от съдията МИХАЙЛОВА ЧНД №50253 по описа за 2010год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 243, ал. 3 и сл. от НПК.

         С Постановление от 28.05.2010г. Районна прокуратура гр. Монтана е прекратила наказателното производство по досъдебното производство, образувано и водено срещу Сергей Милчов Лозанов от гр. Монтана за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 2 вр. с чл. 194, ал. 3 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 от НПК.

         Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от НПК, препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници или на ощетеното юридическо лице, които могат да обжалват постановлението за прекратяване.

         Видно, от приложените писмени доказателства /разписки/, че препис от прекратителното постановление не е изпратен на всички субекти, посочени в горния текст, в случая препис не е изпратен на лицето, срещу което е било образувано и водено наказателното производство, което е привлечено и като обвиняемо лице. От върнатата в цялост разписка се установява, че обвиняемия не живее на посочения адрес. По делото има данни и за друг адрес на лицето, посочен в постановлението за привличане /л. 45 и л. 46 от ДП/, на който не е търсено и няма доказателства обвиняемия да е получил препис от постановлението за прекратяване.

         С оглед на горното производството по делото следва да бъде прекратено и ДП върнато на РП Монтана, за изпълнение на горните указания – връчване на препис от постановлението на обвиняемото лице Сергей Милчов Лозанов и след изтичане на предвидените срокове за обжалване, делото да се върне на РС Монтана за произнасяне по същество на жалбата на И.А.И..

По гореизложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 50253/2010г. по описа на РС Монтана.

         ВРЪЩА делото на РП Монтана за изпълнение на указанията, посочени в обстоятелствената част на определението.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: