О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Гр. Монтана, 09.09.2010г.

 

Районен съд град Монтана наказателна колегия в закрито заседание на девети септември през две хиляди и десета година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА МИХАЙЛОВА

 

При секретаря Надка Иванова и Прокурора......................., като разгледа докладваното от съдията МИХАЙЛОВА ЧНД №50245 по описа за 2010год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 243, ал. 3 и сл. от НПК.

         С Постановление от 15.04.2010г. Районна прокуратура гр. Монтана е прекратила наказателното производство по досъдебното производство, образувано и водено срещу Стилиян Петров Станоев от гр. Монтана за престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК, на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 от НПК.

         Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от НПК, препис от постановлението за прекратяване на наказателното производство се изпраща на обвиняемия, на пострадалия или неговите наследници и на ощетеното юридическо лице, които могат да обжалват постановлението за прекратяване.

         Видно, както от диспозитива на постановлението за прекратяване на РП Монтана, така и от приложените писмени доказателства /разписки/, че препис от прекратителното постановление не е изпратен на всички субекти, посочени в горния текст, в случая препис не е изпратен на лицето, срещу което е било образувано и водено наказателното производство, независимо че не е привлечен в качеството на обвиняемо лице.

         С оглед на горното производството по делото следва да бъде прекратено и ДП върнато на РП Монтана, за изпълнение на горните указания – връчване на препис от постановлението на обвиняемото лице, в случая на лицето срещу което е водено наказателното производство – Стилиян Станоев от гр. Монтана и след изтичане на предвидените срокове за обжалване, делото да се върне на РС Монтана за произнасяне по същество на жалбата на В.М.М..

По гореизложените съображения, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 50245/2010г. по описа на РС Монтана.

         ВРЪЩА делото на РП Монтана за изпълнение на указанията, посочени в обстоятелствената част на определението.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: