О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 Гр. Монтана, 13.09.2010г.

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

 

Районен съд-Монтана, шести наказателен състав в закрито съдебно заседание на тринадесети септември, на две хиляди и десета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ ХРИСТОВА

 

При секретаря Николинка Александрова, разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА АНД № 386 по описа за 2010г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

 

 С Наказателно постановление № 3301/27.07.2010г. на Началника на РУ на МВР -гр. Монтана, на В.П.Т. xxx, с ЕГН xxxxxxxxxx са наложени административни наказания, както следва-ГЛОБА в размер на 50 лв., на основание чл. 183, ал. 4, т. 9, пр. 2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 2 от с. з. и ГЛОБА в размер на 50 лв., на основание чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 3 от ЗДвп, за нарушение на чл. 6, т. 1, пр. 4 от с. з.

 Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал административнонаказаният, който обжалва същото с оплакване, като неправилно и незаконосъобразно. В жалбата си развива конкретни доводи. Моли съда да постанови решение с което отмени атакуваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно, респ. приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

 Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства във връзка с оплакванията в жалбата и служебна проверка на законността на атакувания съдебен акт, приема следното:

Жалбата е подадена в законния срок, от надлежна страна, с необходимото по закон съдържание, но е процесуално НЕДОПУСТИМА.

Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП:”Не подлежат на обжалване наказателни постановления с които е наложена глоба до 50 лв. включително”.

В конкретната хипотеза, на административнонаказаният за конкретните нарушения на закона е наложено поотделно за всяко едно от тях административно наказание ГЛОБА в размер на 50 лв., при което съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е необжалваемо и производството по делото следва да бъде прекратено.

Противно на твърдението в жалбата, наказващият орган не е наложил едно общо наказание от 100 лв. А всяко едно нарушение е санкционирано с отделно наказание, чиито размер не надвишава сумата от 50 лв.

Съдът, при изложените мотиви

 

 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 386 по описа за 2010г. на Районен съд-Монтана, поради недопустимост на жалбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АПК пред Административен съд-Монтана в 7 дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: