Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. М., 20.09.2010 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-М., Трети наказателен състав в публично заседание на 16.09.2010 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. Т.

 

при секретаря Е.С., като разгледа докладваното от съдия Т. АН дело №40355 по описа за 2010 г. на РС-М., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №32-0000196/30.06.2010 г. на началника на ОО “КД-ДАИ” гр. М. на Е.С.Т. xxx е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. на основание чл. 178 ал. 1 т. 6 пр. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 24а ал. 3 т. 1 от Наредба №37/2002 г. на МТ.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Т., който чрез процесуалния си представител адв. Г. в с. з. обжалва същото и моли съда да намали наложената глоба до предвидения в закона минимум.

Въззиваемата страна редовно призована не изпраща представител.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в законовия срок от надлежна страна и е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по съществото е ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №141/21.06.2010 г., затова, че на същата дата, около 11.15 часа, в ПГСС “Марко Марков” с. Г. Д., обл. М., при проверка на учебната документация на посоченото учебно заведение, се установява че преподавателят не е спазил изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153 т. 1 ЗДвП при извършване на обучението – практическото обучение на С. В. с ЕГН xxxxxxxxxx е започнало на дата 15.10.2009 г. преди той да е преминал тема №7 от теоретичното обучение, проведено на 20.10.2009 г.

На основание така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на Т. е наложено посоченото по-горе административно наказание.

По фактическата обстановка не се спори. Същата се установява приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства.

От събраните по делото доказателства се установи, че като преподавател в посоченото учебно заведение, жалбоподателят не е спазил изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, тъй като за един обучаващ се, практическото обучение е започнало преди той е започнал теоретичното.

Съгласно чл. 24а ал. 3 т. 1 от Наредба №37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, преподавателят по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен да спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153 т. 1 ЗДвП при извършване на обучението. По делото липсват каквито и да било доказателства /отбелязани в учебния картон на С. С. В./ същият да е започнал теоретичното обучение по-рано от практическото.

 Поради горните обстоятелства правилно и законосъобразно е ангажирана отговорността на жалбоподателя на основание чл. 178 ал. 1 т. 6 пр. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 24а ал. 3 т. 1 от Наредба №37/2002 г. Административно-наказващият орган при определяне на наказанието обаче, не е съобразил всички обстоятелства относно обществената опасност на деянието, дееца, както и липсата на други нарушения на ЗДвП и издадените въз основа на него актове. Така той е определил глоба към средния размер предвиден в разпоредбата /400 лв. /. Съдът след като взе предвид събраните по делото доказателства, тежестта на нарушението, подбудите за извършването му и други смекчаващи обстоятелства по делото /неотричане на извършеното нарушение/ намира, че наказанието глоба следва да се определи към минималния предвидения в закона размер, а именно 100 лв.

            Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №32-0000196/30.06.2010 г. на Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. М., с което на Е.С.Т. xxx, е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. на основание чл. 178 ал. 1 т. 6 пр. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 24а ал. 3 т. 1 от Наредба №37/2002 г. на МТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА му налага глоба в размер на 100 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-М. в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: