Р Е Ш Е Н И Е

 Гр. Монтана 15.09.2010г.

 

 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

 

 

Районен съд-Монтана, шести наказателен състав, в открито съдебно заседание на тринадесети септември на две хиляди и десета година, в състав:

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ ХРИСТОВА

 

 

При секретаря Н.А. и в присъствието на прокурор П. ПЕТРОВ, разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА АНД № 275 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

 

От Районна прокуратура-гр. Монтана е постъпило Постановление от 11.06.2010г. за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание-глоба по чл. 78а от НК, на Г.И. xxx, с ЕГН xxxxxxxxxx за престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК.

Обвиняемият Г.И.А., редовно призован, не се явява.

 Районна прокуратура-гр. Монтана чрез представителя си поддържа предложението. В пледоариите по същество, излага доводи в подкрепа на обвинението, което е доказано по несъмнен начин от събраните в хода на наказателното производство доказателства. Предлага на съда да признае обвиняемия за виновен и постанови присъда с която, като го освободи от наказателна отговорност и тъй като са налице всички предпоставки на чл. 78а от НК, му наложи административно наказание.

Доказателствата по делото са писмени.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, становището на страните и законните изисквания, намира за установено следното:

Налице са условията за освобождаване на обвиняемия А. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по смисъла на чл. 78а от НК. За престъплението по чл. 313, ал. 1от НК се предвижда наказание-лишаване от свобода до три години или глоба в размер от 100 до 300 лв. , деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава двадесет и осма от НПК, а също така и от извършеното деяние, което е престъпление на формално извършване, не са настъпили имуществени вреди.

 На 30.10.2008г. пред нотариус Искра Фидосова, регистрирана под № 112 на нотариална камара на Република България, с район на действие-Районен съд-гр. Монтана, се явили обвиняемия Г.И.А., в качеството си на управител на “Водно стопанство 2001”ООД-, със седалище и адрес xxx, регистрирано по ф. д. № 372/2001г. на Окръжен съд-гр. Монтана и свидетелят Иван Г. xxx, които заявили, че желаят да сключат договор за покупко-продажба на следния недвижим имот: № 000786, находящ се по скица в местността “Полето”, а по нотариален акт в местността “Селски гъстак”, с начин на трайно ползване-стопански сдвор с площ 43.505 дка по плана за земеразделяне на землището на с. Смоляновци, обл. Монтана с ЕКАТТЕ 67667, Община-гр. Монтана, при съседи на имота:имот № 000784-полски път на Община-гр. Монтана, имот № 000787-дере на Община-гр. Монтана, имот № 043060-пасище мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот 0 000412-път – кл. на държавата, имот № 000032-пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, като върху имота има следните ограничения:електропровод 20 КV на 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност, ведно с намиращите се в него административни сгради със застроена площ от 700 кв. м., КХХ със застроена площ от 20 кв. м., гараж със засдтроена площ 84 кв. м., навес, бригаден стан със застроена площ 96 кв. м., ремонтна работилница със застроена площ 794 кв. м., тоалетна със застроена площ 7 кв. м., трансформаторен пост с хлощ 11 кв. м., сграда ГСМ със застроена площ 40 кв. м., септична яма от 34 кв. м., за сумата 75 500 лв.

При изповядване на сделката от страна на обвиняемия Г.И.А. и свидетеля Иван Г.А.-негов син, представили следните документи: нотариален акт № 127, том ХV, рег. № 19850, дело № 1431/2004г. по описа на нотариес № 113 за 2004г., скица № ФО1587/11.06.2008г. изработена от Геогехконсулт 97”ООД, заверена от Общинска служба “Земеделие и гори”-гр. Монтана, решение по ф. д. № 372/2001г. на Окръжен съд-гр. Монтана, удостоверение за данъчна оценка изх. № 1204002333, издадена на 12.06.2008г. от Община-гр. Монтана, удостоверение за наличие или липса на тежести, протокол от общо събрание от 8.05.2008г., удостоверение за актуално състояние по ф. д. № 372/01г. по описа на ОС-гр. Монтана, декларации от купувача и продавачите по чл. 264 от ДОПК и вносни бележки за внесени такси.

Сделката е обективирана в нотариален акт за покупко-продажба № 110, том VІІІ, рег. № 21485, дело № 1003 от 30.10.2008г. и по силата на същата обвиняемият Г. И.А., в качеството си на представляващ и управител на “Водно стопанство 2001”ООД-гр. Монтана продал на сина си-свидетеля Иван Г.А., описания по-горе недвижим имот.

Видно от декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК се установява, че обвиняемият Г.И.А., в качеството си на представляващ и управител на “Водно стопанство 2001”ООД-гр. Монтана е декларирал, че представляваното от него дружество няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Вдно от писмо № 11-03-3251/1 от 18.08.200г. на Териториална дирекция на НАП-гр. Монтана се установява, че за период от 31.10.2008г. фирма “Водно стопанство 2001”ООД-гр. Монтана, адрес xxx има изискуеми задължения, както следва: 10 863.03 лв. ДДС с лихва 4 429.76, РА № 1200184 от 14.07.2006г., 1 047.83 лв. ДОД с лихва 679.52 лв., РА № 1200184 от 14.07.2006г. и 31.30 лв. КД с лихва 7.49 лв., ГДД № 12000176 от 7.03.2006г. за финансова 2005г.

Тази фактическа обстановка се установява от приложените по делото писмени доказателства, материали във връзка с разкриване на данъчна и осигурителна тайна, предоставяне информация от ТД на НАП-гр. Монтана, нотариални актове, материали по преписка № ЗМ-188/17.12.2009г., , справка за съдимост и от показанията на разпитания на досъдебното производство свидетел Иван А., които съдът изцяло кредитира като безпристрастно, обективно дадени и непротиворечащи с установената фактическа обстановка.

Безспорно е от доказателствата по делото, че обвиняемия А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 313, ал. 1от НК, като на 30.10.2008г. в гр. Монтана, в качеството си на законен представител на “Водно стопанство 2001”ООД-гр. Монтана, съзнателно потвърдил неистина в писмена декларация, изискваща се по силата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс пред надлежен орган на властта-нотариус Искра Фидосова, вписана под № 112 в регистъра на Нотариалната камара на Република България с район на действие Районен съд-гр. Монтана, с която удостоверил, че представляваното от него дружество няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Причините за извършване на инкриминираното деяние съдът намира в ниското правосъзнание и пренебрежително отношение към установените общозадължителни правни норми.

С оглед на изясненото от фактическа страна, смегчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, имотното състояние на обвиняемия, съдът намира, че спрямо обвиняемия Г.И. xxx, с ЕГН xxxxxxxxxx, са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

1.обвиняемия А. е пълнолетно лице

2.За престъплението по чл. 313, ал. 1 от НК, което е умишлено, се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба в размер от 100 до 300 лв.

 3.нарушителят не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по раздел ІV на глава VІІІ от НК.

4. не са причинените имуществени вреди, тъй като престъплението е на формално извършване.

При определяне на наказанието за това деяние съдът намира, че следва да се отчете отговорността на обвиняемия, като се вземе предвид смегчаващо вината обстоятелства, а именно-чистото съдебно минало, сравнително ниската степен на обществена опасност на деянието и дееца. Отегчаващо вината обстоятелство-не признаване на вината при наличие на дотатъчно доказателства за нея. С оглед на това следва да се наложи наказание, а именно 500 лв. -глоба за деянието по чл. 313, ал. 1, от НК, с оглед и на имотното му състояние.

Съдът намира, че обвиняемия Г.И.А. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ВСС и 5 лв. държавна такса, при служебно издаване на изпълнителен лист.

Предвид изложените съображения и на основание чл. 378, ал. 4 от НПК, съдът

 

 

 

 

 

 

 Р Е Ш И:

 

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ОБВИНЯЕМИЯ Г.И. xxx, българин, български гражданин, женен, с висше образование, работи, неосъждан, с ЕГН xxxxxxxxxx.

НАЛАГА на Г.И.А. с посочен по-горе адрес и ЕГН АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ по чл. 78а, ал. 1 от НК - ГЛОБА в размер на 500 лв. за това, че на 30.10.2008г. в гр. Монтана, в качеството си на законен представител на “Водно стопанство 2001”ООД-гр. Монтана, съзнателно потвърдил неистина в писмена декларация, изискваща се по силата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс пред надлежен орган на властта-нотариус Искра Фидосова, вписана под № 112 в регистъра на Нотариална камара на Република България с район на действие Районен съд-гр. Монтана, с която удостоверил, че представляваното от него дружество, няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски-престъпление по чл. 313, ал. 1от НК.

ОСЪЖДА Г.И.А. с посочен по-горе адрес и ЕГН да заплати по сметка на ВСС държавна такса от 5 лв., при служебно издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Монтана в 15 дневен срок от съобщението на страните.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: