Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Монтана, 27.09.2010 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД –. МОНТАНА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и десета година в състав:

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: К. С.

 

При секретаря……Т.В.……, като разгледа докладвано от съдия С. АНД № 40 251 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно  xxxx  ” №24, представлявано от изпълнителен директор Т.П. имуществена санкция в размер на 1 500 / хиляда и петстотин/ лева на основание чл. 96, ал. 1, т. 7 от Закона за автомобилните превози/ ЗАП/ за административно нарушение по чл. 14, §1 от Регламент №3821/85 на Съвета от 20.12.1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт, наричан накратко Регламент 3821/85.

 Недоволно от Наказателното постановление санкционираното юридическо лице “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана чрез изпълнителния директор П. моли то да бъде отменено считайки, че са налице нарушение от страна на наказващия орган по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН и съществени процесуални нарушения изразяващи се в непосочване на правилния според проверяващите за използване одобрен образец на тахографски лист и неяснота относно приложимостта на Регламент 3821/85 в процесния случай. В съдебно заседание не се явява представител на санкционираното юридическо лице /ЮЛ/ и не излага допълнителни доводи в подкрепа на жалбата.

Въззиваемата страна ОО “КД –. ДАИ” гр. Монтана при ИА “АА” не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните, намира жалбата за допустима и основателна, но не по изложените съображения.

На 20.04.2010 г. в гр. Монтана при ОО “КД –. ДАИ”, св. Т. и св. Г. –. и двамата инспектори при ОО “КД –. ДАИ” Монтана извършили комплексна проверка на “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана, извършващ превоз на товари за собствена сметка, в хода на която било установено, че превозвачът за чиято сметка се извършва превоза е предоставил на водача К. Христов тахографски листа, които не са от одобрен тип, подходящ за използване в монтирания тахограф в МПС, което било видно от изисканите тахографски листа. Установено било, че монтирания тахограф в МПС с ДК № М. 49 44 АХ е тип VR KG 8406 с идентификационен №840 479.За установеното нарушение св. Т. съставил спрямо “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана акт за установяване на административно нарушение / АУАН / №71/091931/20.04.2010 г. посочвайки, че е нарушен чл. 14, §1 от Регламент 3821/85.При връчване на препис от акта на 21.04.2010 г. изпълнителния директор П. посочил, че ще представи възражение. Към съставения АУАН били приложени копия от тахографски листове от различни дати и копие на протокол от контролна проверка на тахографа. На 26.04.2010 г. П. направил писмени възражения против съставения АУАН с доводи по същество аналогични изложени в жалбата против обжалваното НП, които бяха изложени по горе.

На базата на изготвения АУАН с приложените към него доказателства и въпреки направеното възражение от П., наказващия орган издал атакуваното НП санкционирайки “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана на основание чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП.

Настоящия съдия –. докладчик е такъв и по АНД №40 244/10 г. на МРС, по което страните са същите като по настоящето дело, процесното нарушение е от същия вид по чл. 14, §1 от Регламент 3821/85 и е санкционирано на основание чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП. Различни са имената на водача –. К. Кръстев и МПС, което водача Кръстев е управлявал.

Законосъобразно наказващия орган е приел, че е налице извършено и доказано административно нарушение по смисъла на чл. 14, §1 от Регламент 3821/85.Съдът изцяло не споделя наведените в тази насока доводи в жалбата. Съгласно чл. 78, ал. 1, т. 2 от ЗАП при извършване на превози на пътници с автобуси и превози на товари с автомобили, лицата осъществяващи превози за собствена сметка, превозвачите и водачите спазват изискванията на Регламент / ЕИО/ №3821/85 на Съвета от 20.12.1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт. След като “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана извършва превоз за собствена сметка е длъжно да спазва изискванията на Регламент 3821/85 в т. ч. разпоредбата на чл. 14, §1 от цитирания Регламент. Съгласно чл. 14, §1, изр. 2 от Регламент 3821/85 работодателят издава на водачите само тахографски листове от одобрен образец, който е подходящ за използване в монтираните контролни уреди за регистриране на данните в превозното средство. Имайки предвид цитираните разпоредби “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана като превозвач извършващ превоз за собствена сметка и едновременно с това и работодател е било длъжно да знае и да съобразява, без да му е необходимо контролните органи да му оказват, за всяко превозно средство на дружеството кой тахографски лист от одобрен образец е подходящ за използване съобразно монтирания тахограф в МПС –. во. Съдът изцяло споделя посоченото в тази насока от св. Г., а възраженията на П. в тази насока за неоснователни.

При цялостната служебна проверка на обжалваното НП, съдът не констатира и допуснати съществени процесуални нарушения от вида на визираните от жалбоподателя –. макар и АУАН да е връчен на 21.04.2010 г., а да е съставен на 20.04.2010 г. съдът намира, че допуснатото нарушение не е съществено по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, не е налице и нарушение по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН.

Макар и да е доказано процесното нарушение, наказващия орган обаче неправилно е приложил санкционната норма на чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП поотделно спрямо всеки водач и отделно МПС –. во на санкционираното дружество. Имайки предвид чл. 14, §1 от Регламент 3821/85 и чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП е следвало всички проверени ППС –. ва със съответните водачи, при които е констатирано използване на неподходящ тип тахографски листове съобразно монтираните тахографи в отделните ППС –. ва, да се опишат като едно нарушение по чл. 14, §1, в един АУАН и да се санкционират на основание чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП с едно на брой НП. И в двете разпоредби използвания термин на “водач” е в множествено число, същото е и по отношение на термина “документи”. Видно е от показанията на св. Т., че процесното несъответствие относно използваните тахографски листове е констатирано не само в едно, респ. две ППС –. ва, а при повече от две при “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана. Неправилно е възприето, че след като ППС –. ва са различни, с съответния тип монтиран тахограф, водачите са им различни лица и използваните листове са с различни дати, са налице повече от едно административно нарушение. Констатирайки горното, съдът следва да отмени НП, а също и това, което е предмет на обжалване по АНД №40 244/10 г. на МРС, защото горното нарушение е довело до неправилно приложение на закона и най –. вече до влошаване положението на санкционираното ЮЛ.

Тъй като в случая безспорно е налице нарушение по чл. 14, §1 от Регламент 3821/85 и все още не са изтекли сроковете по чл. 34 от ЗАНН, за наказващия орган съществува правна възможност да обедини всички констатирани случай през М.. 04.2010 г. при превозвача “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана на нарушение по чл. 14, §1 от Регламент №3821/85, да ги опише в един на брой АУАН и да ги санкционира на основание чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП с едно НП. Имайки предвид горното указание, следва след влизане в сила на настоящето решение, препис от същото да се изпрати на въззимаемата страна –. ОО “КД –. ДАИ” Монтана, който следва да съобрази даденото тълкуване на закона.

На основание горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 32 - 0000117/05.05.2010 г. на Началник ОО “ КД –. ДАИ” гр. Монтана, бул. ”Христо Ботев” №56, с което на “П. –. М.” ЕАД гр. Монтана, ул. ” xxxx  ” №24, представлявано от изпълнителния директор Т.П. е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева на основание чл. 96, ал. 1, т. 7 от ЗАП.

Решението може да се обжалва пред АС –. Монтана в 14 / четиринадесет / дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

След влизане в сила на настоящето решение, препис от същото да се изпрати на въззимаемата страна –. ОО “КД –. ДАИ” Монтана, за да съобрази даденото тълкуване на закона.

 

 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: