МОТИВИ по НОХД № 30209/2010 г. по описа на Районен съд-М.

 

Подсъдимата Н.Й.И. е обвинена в това, че за периода от м. октомври 2009 г. до м. април 2010 г. в гр. М., след като е осъдена /определение по гр. д. №155/2009 г. на РС-М., в сила от 02.10.2009 г. /, да издържа свои низходящи – Р. Ц. С. на 5 години и С. Ц. С. на 12 години, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 7 /седем/ месечни вноски, за всяко дете по 30 лв., или общо 420 лв. - престъпление по чл. 183 ал. 1 от НК.

В съдебно заседание подсъдимата заявява, че била в затруднено финансово положение с оглед раждането на третото и дете, в момента на 9 месеца и затова е закъсняла с изплащането на издръжката на първите й две деца. Представя и моли съда да приеме Разписка за сумата от 540 лв. от дата 15.09.2010 г. за заплатена по пощата издръжка за двете й деца – Р. и С. за период от м. октомври 2009 г. до м. юни 2010 г. Моли съда да приложи разпоредбата на чл. 183 ал. 3 НК и да не я наказва.

Представителят на обвинението моли съда също да приложи чл. 183 ал. 3 от НК по отношение на подсъдимата И..

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

До края на 2008 г. свидетелят Ц.С.Г. и подсъдимата Н.Й.И. били семейство и от брака им се родили децата Р., родена на xxx г. и С., роден на xxx г.

След този момент, поради влошените отношения помежду им, подсъдимата напуснала семейното им жилище, а по-късно с Определение по гр. дело № 155/2009. на Районен съд-М., в сила от 02.10.2009 г. бил прекратен и брака им. С това определение била одобрена спогодба между родителите по отношение на мерките за упражняване на родителските права и режима на личните контакти, както и заплащането на месечната издръжка. Същата се дължала от майката и била в размер на 30 лв. за всяко едно дете поотделно или общо 60 лв. месечно за двете малолетни деца. От влизане в сила на горното определение подсъдимата не изпълнила нито веднъж задължението си да изплати дължимата издръжка за децата си. Напротив, дори не потърсила през този период какъвто и да било контакт с децата. Това обстоятелство принудило свидетелят Г. да сезира Районна прокуратура-М. с жалба срещу нея, въз основа на което е образувано и ДП.

Разпоредбата на 82 ал. 1 от СК е категорична, че родителите са длъжни да дават издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, и тази издръжка се дължи, дори и да съставлява особено затруднение за родителите. Това означава, че за времето от м. октомври 2009 г. до м. април 2010 г. вкл. И. не е изпълнявала своите задължения на родител, от които не може да бъде освободена, дори да няма доходи или да има други низходящи за които е длъжна да се грижи.

Видно от гореизложената фактическа обстановка, с деянието си подсъдимата И. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 183 ал. 1 от НК, тъй като за периода от м. октомври 2009 г. до м. април 2010 г. в гр. М., след като е осъдена /определение по гр. д. №155/2009 г. на РС-М., в сила от 02.10.2009 г. /, да издържа свои низходящи – Р. Ц. С. на 5 години и С. Ц. С. на 12 години, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски – 7 /седем/ месечни вноски, за всяко дете по 30 лв., или общо 420 лв. Деянието е извършено с пряк умисъл.

 В с. з. от 15.09.2010 г. И. представя заверено ксерокопие от разписка за пощенски запис за сумата от 540 лв. от дата 15.09.2010 г. за заплатена по пощата издръжка за двете й деца – Р. и С. за период от м. октомври 2009 г. до м. юни 2010 г. /л. 22 от делото/. Т. е., в случая преди постановяване на присъдата от първата инстанция, подсъдимата е изпълнила задължението си и не са настъпили други вредни последици и същата може да се ползва от привилегията на чл. 183 ал. 3 НК, като не бъде наказана.

При прилагане на горната разпоредба, съдът взе предвид наличието на двете кумулативно предвидени предпоставки на чл. 183 ал. 3 НК – изпълняване на задължението за изплащане на издръжката преди постановяване на присъдата от първата инстанция и обстоятелството, че не са настъпили други вредни последици за пострадалите.

При горния фактически и правен разбор на доказателствата, съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: