НОХД № 135/2010г. по описа на Районен съд-гр. Монтана

 

МОТИВИ

 

Подсъдимият Н.Д.И. xxx е обвинен в това, че в периода от м. март 2009г. до м. февруари 2010г., след като е осъден с решение от 10.12.2007г. по гр. д. № 896/2007г. по описа на Районен съд-гр. Монтана, влязло в законна сила на 6.02.2008г., да издържа свой низходящ Й. Н. И., с ЕГН xxxxxxxxxx, като заплаща месечна издръжка в размер на 80 лв. на законния й представител \Е. Й. И., съзнателно неизпълнил задължението си за повече от два месеца-за дванадесет месеца, при което са налице неплатени дванадесет месечни вноски за детето, на обща стойност 960 лв. -престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание, представителят на Районна прокуратура-гр. Монтана поддържа обвинението и неговата правна квалификация. Счита, че събраните в хода на досъдебното производство доказателства по безспорен начин доказват за осъществен състав на престъплението в което подсъдимият е обвинен. Предлага на съда, след като отчете смегчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, както и самопризнанието на подсъдимия, да му наложи наказание глоба в размер на 200 лв.

Подсъдимият И. се признава за виновен. При условията на чл. 371, т. 2 от НПК признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинението и дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти. В последната си дума подсъдимият твърди, че съдът ще прецени вината му, но при положение, че финансово се задъхва-бизнесът му е спрял, моли съда да му наложи наказание-пробация. Наказанието-глоба е непосилно за него.

Служебният защитник на подсъдимия И. в пледоарията си по същество пледира, бе обвинението е доказано по несъмнен начин. твърди, че подсъдимият обича детето си, желае да му подсигури издръжка, но е изправен пред невъзможност да плати цялата дължима издръжка, останали са 480 лв., поради факта, че няма пари. Счита, че едно наказание пробация, ще изиграе положилена роля.

Производството се развива при условията и реда на чл. 370, ал. 1 от НПК-проведе се съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

Доказателствата по делото са писмени. На основание чл. 373, ал. 1, във вр. с чл. 283 от НПК съдът ги прие и прочете, без да извършва разпит на свидетелката. Прочете се протокола от разпита на тази свидетелка.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и логическо единство и съобрази доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

Подсъдимият Н.Д.И. и свидетелката Е. Й. И. са бивши съпрузи. От брака си имат едно дете-Й. Н. И., родена на xxxгxxx.

С решение на Районен съд-гр. Монтана, постановено по гр. д. № 896/2007г. по описа на РС-гр. Монтана, размера на издръжката, присъдена на Й. И. е в размер на 80 лв., считано от 9.10.2007г.

Подсъдимият И. първоначално редовно плащал дължимата издръжка. От началото на 2009г. до м. февруари 2010г. обаче, подсъдимият предоставил на бившата си съпруга само 160 лв. -за месеците януари и февруари 2009г. Сумата е предадена, без издаването на какъвто и да било документ/разписка/. Така подсъдимият не заплатил дължимите месечни вноски за издръжка на дъщеря си Й. за времето от м. март 2009г. до м. февруари 2010г., общо в размер на 960 лв.

В съдебно заседание, подсъдимият И. представи разписка от 11.05.2010г. от която е видно, че свидетелката Е. И.-бивша съпруга, е получила сумата от 480 лв., представляваща издръжка на детето от брака Й., за 6 месечен период.

При условията на чл. 343, ал. 4 от НПК съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство, както и тези, представени в хода на съдебното следствие.

Налице са всички условия на чл. 303, ал. 2 от НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин.

Съобразявайки горното и събраните в наказателния процес доказателства съдът намира, че с деянието си подсъдимият Н.Д.И. е осъществил от обекстивна и субективна страна състава на чл. 183, ал. 1 от НК, за периода от м. март 2009г. до м. февруари 2010г., след като е осъден с влязло в сила решение от 10.12.2007г. по гр. д. № 896/07г. по описа на Районен съд-гр. Монтана, да издържа свой низходящ-Й. Н. И., с ЕГН xxxxxxxxxx, като заплаща месечна издръжка в размер на 80 лв. на законния й представител Е. Й. И., съзнателно не изпълнил задължението си за повече от два месеца, за дванадесет месеца не са платени месечни вноски в размер на 960 лв..

От субективна страна, деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК-подсъдимият е съзнавал общественоопасия характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици.

В съдебно заседание подсъдимият представи разписка от 11.05.2010г., от която е видно, че е заплатил на законният представител на детето си Й. сумата от 480 лв., представляваща половината от дължимата сума, което обстоятелство съдът прецени като смегчаващо вината обстоятелство. Подсъдимият И. е с чисто съдебно минало, в съдебно заседание направи пълни самопризнания. Желае да заплаща месечна издръжка на детето си, но в момента бизнесът му е спрял, по независещи от него причини. Което от своя страна не го оневинява. Отегчаващи вината обстоятелства, са свързани с характера на престъплението.

Причини за извършване на деянието са несъобразяване на подсъдимия с нормативната уредба, касаеща ежемесечно изплащане на издръжка на непълнолетното дете.

Съдът признава подсъдимия Н.Д.И. за виновен в извършване на деяние по чл. 183, ал. 1 от НК, като му наложи наказание “пробация”при условията на чл. 58а, във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК и на основание чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, във вр. с ал. 1 от НК, му наложи следните пробационни мерки:

1.задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която да бъде изпълнявана два пъти седмично, в дните вторник и четвъртък

2.задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА

Съдът намира, че така наложеното наказание е от вид и характер да изпълни целите на наказанието, както по отношение на подсъдимия, така и към останалите граждани.

 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: