ПРОТОКОЛ

 

 Гр. МОНТАНА, 15.09.2010 год.

 

 РАЙОНЕН СЪД – гр. МОНТАНА – ІІ-ри наказателен състав в публично съдебно заседание на 15.09.2010 год. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. СЕМОВ

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при участието на секретаря Т.В. и прокурора НИКОЛА СТАВРЕВ, сложи за разглеждане НОХД №30211 по описа за 2010 год., докладвано от съдия СЕМОВ.

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на глава ХХІХ от НПК.

ЗА РП – МОНТАНА, редовно призована, се явява прокурор СТАВРЕВ.

ОБВИНЯЕМИЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв. Г. xxx с пълномощно отпреди.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. Г. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемия:

И.П.И. - роден на xxx xxx, живущ xxx, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН xxxxxxxxxx.

ПРОКУРОРЪТ – Считам споразумението за основателно и моля да го одобрите.

АДВ. Г. - Поддържам също така споразумението и считам, че не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

СЪДЪТ разяснява на страните правото да направят отвод на районния съдия, прокурора и съдебния секретар.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания за отводи.

АДВ. Г. – Нямам искания за отводи.

ОБВИНЯЕМИЯТ - Не съм правоспособен водач, не притежавам СУМПС и към днешна дата.

СЪДЪТ за да се произнесе по споразумението

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ОГЛАСЯВА доказателствата по ДП №1495/2009 г. по описа на РУП – Монтана, актуална справка за съдимост на обвиняемия и служебно изисканата от съда справка за нарушител съдържаща се в писмо №18692/13.07.2010 г. на сектор „ПП” при ОД на МВР - Монтана.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва обвиняемия признава ли се за виновен, разбира ли обвинението, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението?

ОБВИНЯЕМИЯТ И. - Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

СЪДЪТ след като се запозна с доказателствата по делото установява, че споразумението за решаване на делото е съобразено с изискванията на глава ХХІХ от НПК, защото – споразумението е изготвено в писмена форма, същото съдържа съгласие между страните по всички въпроси визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК съобразявайки се с обвинението. При определяне на наказанието страните са спазили закона като са се възползвали от възможността, с оглед вида на производството, наказанието да бъде определено при условията на чл. 55 от НК. Не на последно място от данните по делото е видно, че причинените имуществени вреди са възстановени.

ИМАЙКИ ПРЕДВИД горното съдът следва да впише като окончателно споразумението в съдебния протокол, като непротиворечащо на закона и морала. Не на последно място следва да се отбележи, че видно от справка на сектор „ПП” обвиняемия е неправоспособен водач, при което правилно страните не са определили наказание спрямо обвиняемия по чл. 346, ал. 4 от НК, т. е. лишаване от право да управлява МПС.

СПОРАЗУМЕНИЕТО следва да бъде вписано в следния смисъл:

1. ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.И. - роден на xxx xxx, живущ xxx, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН xxxxxxxxxx, се признава за виновен в това, че на 28.11.2009г. в гр. Ч., област Монтана противозаконно отнел чуждо МПС – лек автомобил марка „СУЗУКИ” модел „ВИТАРА” с ДК № xxxxxx от владението на П. С. П. от гр. Ч., собственост на К. Н. К. от гр. Монтана, без тяхното съгласие, с намерение да го ползва, като в резултат на деянието е последвала повреда на превозното средство на стойност 1973.42 лева, като отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 2 от НК – отнетия от владението на П. С. П. автомобил не е бил под постоянен надзор – престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. с ал. 1 от НК.

2. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО.

 НА ОСНОВАНИЕ чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. с ал. 1 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК обвиняемия И.П.И. се осъжда на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението му за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес – 15.09.2010 г.

ТЪЙ като обвиняемия И. е неправоспособен водач и не притежава свидетелство за управление на МПС при условията на чл. 346, ал. 4 от НК не се налага наказание лишаване от право да управлява МПС.

3. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО.

РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 65.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист са за сметка на обвиняемия.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

 /Н. Ставрев/ /адв. Г. Г./

 

 

 

 

 ОБВИНЯЕМ:

 /И. И./

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, постигнато при условията на глава 29-та НПК между прокурор Никола Ставрев - прокурор от РП - Монтана и адв. Г.Г. xxx в качеството на защитник на обвиняемия И.П.И. в следния смисъл:

1. ОБВИНЯЕМИЯТ И.П.И., роден на xxx xxx, живущ xxx, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН xxxxxxxxxx, се признава за виновен за това, че на 28.11.2009 г. в гр. Ч., област Монтана противозаконно отнел чуждо МПС – лек автомобил марка „СУЗУКИ” модел „ВИТАРА” с ДК № xxxxxx от

владението на П. С. П. от гр. Ч., собственост на К. Н. К. от гр. Монтана, без тяхното съгласие, с намерение да го ползва, като в резултат на деянието е последвала повреда на превозното средство на стойност 1973.42 лева, като отнемането е извършено при условията на чл. 195, ал. 1, т. 2 НК – отнетия от владението на П. С. П. автомобила не е бил под постоянен надзор – престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. с ал. 1 от НК.

2. ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО.

 НА ОСНОВАНИЕ чл. 346, ал. 2, т. 1 и т. 3 вр. с ал. 1 вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК обвиняемия И.П.И. се осъжда на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението му за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес – 15.09.2010 г.

ТЪЙ като обвиняемия И. е неправоспособен водач и не притежава свидетелство за управление на МПС при условията на чл. 346, ал. 4 от НК не се налага наказание лишаване от право да управлява МПС.

3. РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО.

РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 65.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист са за сметка на обвиняемия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ТЪЙ като съдът реши делото отпада нуждата от взетата мярка за неотклонение, която в случая е „Подписка”.

НА ОСНОВАНИЕ горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия И.П.И.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира в 7-дневен срок от днес пред МОС.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №30211/2010 г. по описа на МРС, защото одобри споразумение за решаване на делото.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 16.00 часа и бе изготвен в съдебно заседание.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 СЕКРЕТАР: