ПРОТОКОЛ

МОНТАНА 24.09.2010г.

 

 

Районен съд – МОНТАНА, V-ти наказателен състав в публично заседание на 24.09.2010г. в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА НИКОЛОВА

 СЪД ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 2.

при участието на секретаря: Н.И.

и прокурор НИКОЛА СТАВРЕВ сложи за разглеждане

НОХД № 30243 описа за 2010г.

докладвано от съдия НИКОЛОВА

На именното повикване в 14, 30 часа се явиха:

 

ЗА РП - МОНТАНА, редовно призована, се явява прокурор СТАВРЕВ.

ПОДСЪДИМИЯТ, редовно призован, се явява лично и с адв. РАДОСТИНА ЧЕРНЕВА от АК - Монтана.

СВИДЕТЕЛИТЕ, редовно призовани, се явяват.

ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

АДВ. ЧЕРНЕВА - Моля да не давате ход на делото, а прекратите същото и върнете на прокуратурата за ново доразследване, тъй като в досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и норми, което е отстранимо. На подзащитният ми в рамките на около 1 час, в един и същи ден, са съставени два акта за управление на автомобил с алкохол в кръвта. На това основание са образувани и две отделни наказателни производства, а именно настоящето и друго дело от общ характер с № 263 по описа от 2010г. на РС – Монтана с докладчик съдия ПЕТЯ ТОПАЛОВА.

Ние твърдим, че е налице института на продължавано престъпление, а няма две отделни деяния, характеризирани като две отделни престъпления, поради това в досъдебното производство са нарушени правата на подзащитният ми, тъй като за него по изгодно е тези две деяния да се третират като продължавано престъпление, поради което и на основание чл. 249, ал. 2 от НПК да прекратите настоящето производство и върнете на прокуратурата за преквалифициране на деянието.

ПРОКУРОРЪТ - Няма допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила на обвиняемия, поради което Ви моля да не уважите искането на подсъдимия.

ПО направеното искане за прекратяване на производството по делото и връщането на същото на РП- Монтана, с оглед отстраняване на допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение, съдът ще се произнесе след като извърши служебна справка в наказателно деловодство на РС-Монтана, а именно НОХД № 263/2010г. по описа на същия съд.

СЪДЪТ дава пет минути почивка.

Протоколът приключи в 14, 35 часа и изготвен в съдебно заседание.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 СЕКРЕТАР:

 

 

Протоколът продължи в 14, 40 часа в присъствието на

ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ на РП-Монтана,

ПОДСЪДИМИЯТ лично и с адв. Чернева и свидетелите.

След извършена служебна проверка от съдия докладчика в наказателното деловодство на РС - Монтана по НОХД № 30263/2010г., чието съдебно заседание е било проведено на 23.09.2010г. в 15, 30 часа, и по което производство по делото е било прекратено и същото върнато на РП- Монтана за отстраняване на допуснато отстранимо съществено процесуално нарушение, съдът намира, че действително по отношение на подсъдимия Т.К.К. са внесени два отделни обвинителни акта, а именно: настоящия за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 23.05.2010г. в гр. Монтана управлявал лек автомобил „Део Есперо” с ДК № С 14-16 ТХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1, 2 промила, а именно 1, 36 промила, като същият е изпробван с техническо средство „Акотест Дрегер” 7410 с ф. № 0087, в 07.00 часа, видно от АУАН № 2507/23.05.2010г. л. 8 от ДП № 672/2010г. и по внесен обвинителен акт, въз основа на който е образувано НОХД № 30263/2010г. отново срещу същото лице за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на същата дата - 23.05.2010г. управлявал същото МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1, 2 промила – 1, 32 промила, видно от АУАН № 2506/23.05.2010г. л. 8 от ДП № 671/2010г., като подсъдимия К. е изпробван със същото техническо средство в 05, 40 часа.

СЪДЪТ изцяло споделя становището на защитника на подсъдимия, че безспорно в случая се касае за продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, а именно подсъдимия е извършил две деяния, които осъществяват по отделно един състав, на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Няма и спор в случая, че една квалификация по чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК е по благоприятно за подсъдимия от постановяването на две отделни присъди, по две различни дела, независимо от извършеното групиране по тях в последствие.

Този пропуск на РП – Монтана, съдия докладчика, намира за чисто технически, тъй като не само съставените административни актове за нарушение имат поредни номера, респективно № 2506 и 2507, такива поредни номера имат и досъдебните производства, съответно досъдебно производство № 671 и досъдебно производство № 672, както и преписките № 1361 и № 1362.

Този технически пропуск на РП- Монтана, е довел и до образуване на две дела и внасяне на два отделни обвинителни акта, които пък от своя страна, ограничават правата на обвиняемия, респективно подсъдимия и които по смисъла на закона се явяват съществени процесуални нарушения, които пречат за реализация в пълен обем на правото му на защита.

Мотивиран от изложеното съдът намира, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на РП- Монтана, с оглед преценка за извършено престъпление от подсъдимия Т.К.К. по чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. Ето защо и на основание чл. 288, т. 1 от НПК, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НОХД № 30243/2010г. по описа на РС-Монтана.

ВРЪЩА делото на РП- Монтана за отстраняване на допуснатото по-горе отстранимо съществено процесуално нарушение, отразено в обстоятелствената част на определението.

Определението не подлежи на обжалване.

Протоколът приключи в 14, 50 часа и изготвен в съдебно заседание.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 СЕКРЕТАР: