ПРОТОКОЛ

 

                                   Гр. МОНТАНА, 22.01.2016 г.

 

 Районен съд - гр. МОНТАНА, V-ти наказателен състав в публично съдебно заседание на 22.01.2016 г. в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА НИКОЛОВА

 

при участието на секретаря Н.А. и прокурора ПЕПА ЙОРДАНОВА, сложи за разглеждане ЧНД № 1865 по описа за 2015 г., докладвано от съдията НИКОЛОВА.

На именното повикване в 9.30 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ К.Т.М., редовно призован, не се явява – вместо него се явява адв.ГЕОРГИЕВ от АК Монтана.

ЗА РП Монтана, редовно призована, се явява прокурор ПЕПА ЙОРДАНОВА.

АДВ. ГЕОРГИЕВ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. ГЕОРГИЕВ – От мое име и от името на доверителя ми заявявам, че поддържам молбата. Други доказателства няма да сочим.

ПРОКУРОРЪТ – Считам молбата за основателна, нямам искания по доказателствата, да бъдат приети представените по делото.

СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приети събраните по делото писмени доказателства, след което да се даде ход на делото по същество, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото справка за съдимост на молителя рег. №7661/11.11.2015 г. на БС при РС Монтана, служебна бележка от Окръжна прокуратура Монтана изх. № Адм 2886/15 от 07.12.2015 г., удостоверение от НАП, ТД Велико Търново, офис Монтана изх. № 120201500364599/18.12.2015 г.; справка за образувани изпълнителни дела изх.№3388/10.12.2015 г. на ЧСИ Ани Василева и  характеристика на К.Т.М. от 11.12.2015 г.;

ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. ГЕОРГИЕВ – Уважаема г-жо Председател, моля да постановите определение, с което да допуснете реабилитация по отношение на доверителя ми К.Т.М.. Същият е осъждан с общо три присъди, които съм посочил в молбата - на МРС на СРС и последното осъждане отново е на РС Монтана. Първото осъждане е на лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от пет години като присъдата е влязла в законна сила през 2003 г. Втората присъда е на СРС като му е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. и присъдата е в законна сила от 2005 година. Последното осъждане на подсъдимия е на наказание пробация, в сила от 2009 г., като наказанието е изтърпяно на 21.05.2010 г. От посоченото е видно, че съответните срокове за постановяване на съдебна реабилитация за всички осъждания са изтекли. Единствено по отношение на глобата не сме представили вносна бележка за плащане на глобата, тъй като е платена още 2004 г. и бележката е приложена към делото. От проверката обаче се установи, че делото е унищожено, но видно от представеното удостоверение от НАП е, че към момента доверителят ми няма никакви задължения и ако тази глоба не беше платена в полза на държавата, тя щеше да фигурира в това удостоверение, така че и това не е пречка. Представили сме доказателства, от които е видно, че той не е извършил други престъпления от общ характер, ползва се с добро име в обществото, има добро поведение и към настоящия момент. Намирам, че са налице условия за постановяване на съдебна реабилитация и по тази причина моля да постановите реабилитация на доверителя ми с посочените осъждания.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема г-жо Председател, налице са всички изисквания предвидени в чл.87 НК за извършване на реабилитация от съда по отношение на молителя К.Т.М., предвид което молбата следва да бъде уважена.

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл.434 и следващите от НПК вр. с чл.87, ал.1  от НК.

ОБРАЗУВАНО е по молба на К.Т.М. xxx, с която моли съда да бъде реабилитиран по присъди, подробно посочени в молбата. В съдебно заседание процесуалният му представител адв.Георгиев поддържа същата.

 Представителят на РП Монтана излага доводи за основателност на молбата, тъй като са налице условията на чл.87, ал.1 от НК.

ПРЕД настоящата инстанция са приети писмени доказателства:

 - Свидетелство за съдимост на рег. №7661/11.11.2015 г. на БС при РС Монтана;

          - служебна бележка от Окръжна прокуратура Монтана изх. №Адм 2886/15 от 07.12.2015 г.;

- удостоверение от НАП, ТД Велико Търново, офис Монтана изх. № 120201500364599/18.12.2015 г.;

         - справка за образувани изпълнителни дела изх.№3388/10.12.2015 г. на ЧСИ Ани Василева;

- характеристика на К.Т.М. от 11.12.2015 г.;

СЪДЪТ, след като прецени основателността на молбата, събраните доказателства, становищата на страните и законовите изисквания, приема следното:

МОЛБАТА е ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА, като мотивите на съда за това са следните:

Молителят К.Т.М. с ЕГН xxxxxxxxxx /арг. справка за съдимост рег. №7661/11.11.2015 г. на БС при РС Монтана/ е осъден, както следва:

С Присъда по НОХД № 380/2002 г. по описа на МРС, в законна сила от 26.04.2003 г. е осъден за извършено от него престъпление по чл.152, ал.1, т.2 НК и му е наложено наказание четири години и осем месеца Лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието. Присъдата е обжалвана пред Окръжен съд и изменена с решение от 27.03.2003 г. по ВНОХД №71/2002 г., като намалява размера на наказание лишаване от свобода на три години и отлага изтърпяването на така определеното наказание на основание чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от пет години.

            С Определение по НОХД № 9605/2004 г. от 15.11.2005 г. на СРС, в законна сила от 15.11.2005 г. е осъден за извършено от него престъпление по чл.209, ал.1 от НК на глоба в размер на 500 лева.

С Присъда по НОХД № 30345/2009 г. по описа на МРС, в законна сила от 21.11.2009 г. е осъден за извършено от него престъпление по чл.293А от НК и му е наложено наказание пробация със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител всеки делничен понеделник и четвъртък, в рамките на тези шест месеца и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца.

НАСТОЯЩОТО производство е по реда на чл.87 от НК – съдебна реабилитация, в което съдът преценява дали са налице условията на горната разпоредба.

ЗА да бъде постановена съдебна реабилитация е необходимо съответно: 1/ Да са изтекли три години от изтичане срока на наложеното или намалено с работа или помилване наказание; 2/ В този срок осъденият да не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или по–тежко наказание; 3/Осъденият да е имал добро поведение след осъждането; 4/ Да е възстановил причинените от деянието вреди в случаите на умишлено престъпление или да са налице уважителни причини за невъзстановяването им; 5/ Когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено наказание лишаване от права по чл.37, ал.1, т.6 и т.7 или пробация да е изтекъл срокът на това наказание, а ако е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.

Наличието на посочените материално–правни предпоставки е основание за реабилитация на осъдения.

Разпоредбата на чл.87, ал.1 от НК не разграничава лицата, изтърпели наказанието лишаване от свобода ефективно и тези, чието наказание лишаване от свобода е било отложено от изтърпяване. При ефективно осъдените има срок на наложеното наказание, след изтичането, на който, и след изтичането на още три години след това, осъденото лице придобива правото да иска да бъде реабилитирано /арг. Решение № 555 от 26.01.2009 г. на ВКС по Н. Д. № 556/2008 г./

От доказателствата по делото се установява, че към датата на подаване на молбата, както и към датата на постановяване на настоящото определение горепосоченият тригодишен срок е изтекъл.

В изискуемия тригодишен срок М. не е извършил други престъпления наказуеми с лишаване от свобода или с по-тежко наказание. Напротив, имал е добро поведение /арг. справка-характеристика от Красимир Иванов Павлов – съсед на молителя, началник сектор „ППС и ММ” при ЗЖУ – Монтана – МВР от 11.12.2015 г./, няма образувани досъдебни производства срещу него и няма заведени изпълнителни дела.

Налице са предвидените законови предпоставки на чл.87 от НК, а именно - има данни за всяко от посочените обстоятелства - както за изтичане на тригодишния срок, така и за неизвършване в същия срок на престъпление, за което е предвидено наказание от вида на отбелязаните в разпоредбата.

Молбата на М. следва да се уважи като основателна и съдът следва да го реабилитира на основание чл.87, ал.1 от НК по присъдите посочени по – горе, а именно - по НОХД № 380/2002 г. по описа на МРС в сила от 26.04.2003 г., НОХД № 9605/2004 г. от 15.11.2005 г. на СРС в сила от 15.11.2055 г. и НОХД № 30345/2009 г. по описа на МРС, в сила от 21.11.2009 г.

МОТИВИРАН от гореизложените, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ на основание чл.87, ал. 1 от НК по отношение на молителя К.Т.М., роден на xxx xxx, постоянен адрес xxx, българин, български гражданин, средно образование, осъждан, ЕГН xxxxxxxxxx  по осъжданията му по присъди по: по НОХД № 380/2002 г. по описа на МРС в сила от 26.04.2003 г., НОХД № 9605/2004 г. от 15.11.2005 г. на СРС в сила от 15.11.2055 г. и НОХД № 30345/2009 г. по описа на МРС, в сила от 21.11.2009 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд - Монтана в 7-дневен срок считано от днес.

СЛЕД влизане в сила на определението препис от него да се изпрати на БС при Районен съд – Монтана за отбелязване на реабилитацията.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 9.50 часа и бе изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                             СЕКРЕТАР: