О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                               Гр.Монтна , 28.01.2016г.

 

                      В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд-Монтана,първи наказателен състав,в закрито съдебно заседание на двадесет и осми януари на две хиляди и шестнадесета година,в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ ХРИСТОВА

 

При секретаря Тодорка Владенова разгледа докладваното от съдия Христова АНД № 123/2016г.и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

 

С Наказателно постановление № 12-000484/28.12.2015г.,Директора на Дирекция”Инспекция по труда” -гр.Монтана е наложил административно наказание-ГЛОБА в размер на 20 000 лв.,за нарушение на чл.415,ал.2 от Кодекса на труда, на „МГ С.-София,с ЕИК 202229170 .

Срещу цитираното по-горе Наказателно постановление е подадена жалба от Г. М. Ш. в качеството си на представител на М. А.-София,с ЕИК 111000846.

Имайки предвид изложеното по-горе съдът намира,че подадената жалба срещу атакуваното НП е процесуално НЕДОПУСТИМА,тъй като е подадена от не надлежна страна.Право да подава жалба в административнонаказателното производство  има единствено административно наказаното юридическо лице „МГ С.-София,с ЕИК 202229170 .

От данните по делото е видно,че в хода на административно наказателното производство е съставен на АУАН № 12-000484/30.11.2015г.на„МГ С.-София,с ЕИК 202229170 в качеството му на работодател, със седалище и адрес на управление гр.София,ул.Околовръстен път № 72Б,представлявано от А. Г. Д. .Същият е упълномощил юрисконсулт Е. В. да представлява фирмата пред всички съдебни и административни власти.Приемайки,че „МГ С.-София е извършило нарушение на трудовото законодателство,подробно описано в АУАН,наказващият орган е постановил и цитираното по-горе наказателно постановление с което се ангажира административно наказателната отговорност на „МГ С.-София,не и на М. А.-София.

По горните съображения съдът намира,че следва да прекрати производството по делото,поради недопустимост на жалбата.

Съдът ,при изложените мотиви

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 123/2016г.по описа на Районен съд-Монтана,поради недопустимост на жалбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд-Монтана в 7 дневен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: