cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
Заповед № 339 / 29.10.2012 - за провеждане на конкурса за съдебен деловодител в наказателно деловодство в Районен съд - Монтана | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

Заповед № 339 / 29.10.2012 - за провеждане на конкурса за съдебен деловодител в наказателно деловодство в Районен съд - Монтана

Submitted on [Mon, 10/29/2012 - 12:03]
29.10.2012 11:59
Europe/Sofia
 
339 /29.10.2012 г.
 
На основание чл.80, ал.1, т.8 от Закона за съдебната власт във връзка с чл.154, ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативни съдилища /ПАРОАВАС/, във връзка с моя заповед № 303 /18.09.2012 г. за обявяване и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в РС-Монтана,
РАЗПОРЕЖДАМ:
 
1. НАЗНАЧАВАМ комисия в състав:
Председател – Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд Монтана
И членове:
1. Наташа Николова  – съдия в РС-Монтана;
2. Галина-Мария Иванова – административен  секретар в РС-Монтана;
3. Иванка Рангелова – съдебен деловодител в РС-Монтана;
4. Велика Цветкова – съдебен деловодител в РС-Монтана.
2. НАРЕЖДАМ конкурсът да бъде проведен от комисията  по обявения начин, съгласно заповед № 303 /18.09.2012 г. при спазване изискванията на Глава деветнадесета от ПАРОАВАС.
3. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор Мирослав Вълков да подпомага комисията при провеждането на втори етап на конкурса – практическа задача,свързана с проверка на правописните и компютърни умения на кандидатите.
4. Заповедта да се сведе до знанието на комисията и на системния администратор - за сведение и изпълнение, както и да се публикува в Интернет страницата на РС-Монтана и във вътрешната служебна страница на съда – отговарят административният секретар и системният администратор.
AttachmentSize
Заповед № 339 / 29.10.2012 - за провеждане на конкурса за съдебен деловодител в наказателно деловодство142.19 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6