cheap chrisitan louboutin shoes replica-watch.cn
September 2017 | Районен съд Монтана

RSS

Syndicate content

September 2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА по изпълнително дело № 20141630410054

Submitted on [Mon, 09/11/2017 - 07:31]
12.09.2017
12.10.2017
Europe/Sofia

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд МОНТАНА
МОНТАНА, 25.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА по изпълнително дело № 20151630410034

Submitted on [Mon, 09/11/2017 - 07:35]
12.09.2017
12.10.2017
Europe/Sofia

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА
Районен съд МОНТАНА
МОНТАНА, 25.07.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е № 1-134/2016 г.

Submitted on [Mon, 09/11/2017 - 07:38]
13.09.2017
13.10.2017
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е № 1-134/2016 г.

Заповед № 333 / 13.09.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Wed, 09/13/2017 - 13:37]
13.09.2017
Europe/Sofia

ЗАПОВЕД
№ 333
13.09.2017г.

        

На основание чл.80, ал.1, т.2вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка със ЗИД на НПК, обн. ДВ, бр.63/04.08.2017г. в сила от 05.11.2017г. вр. с  ПАС - Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр.68 от 22.08.2017г., в сила от 22.08.2017г. вр. с чл.251г, ал.1 от ЗЕС вр. с чл.35, ал.4 от ПАС вр. с § 5 от ПЗР на ПОНС

 

НАРЕЖДАМ:

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 20161630420211

Submitted on [Thu, 09/21/2017 - 19:20]
21.09.2017
28.09.2017
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по  ИД № 20161630420211

ОБЯВЛЕНИЕ по ИЗП. Д. № 20131630410187

Submitted on [Wed, 09/27/2017 - 13:33]
27.09.2017
27.10.2017
Europe/Sofia

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

СЪДЕБНО‑ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Районен съд - МОНТАНА

МОНТАНА, 30.03.2017 г.

 

ИЗП. Д. № 20131630410187

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО РЕДА НА ГПК

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6