ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20191630420339

Submitted on [Mon, 11/18/2019 - 14:51]
19.11.2019
19.12.2019
Europe/Sofia

 ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

 
 
О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 20191630420339 г. - ІІ-ри район
 
 
Подписаната, ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана, обявявам на интересуващите се, че от 19.11.2019 г. до 19.12.2019 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, ПЪВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на съделителите по ИД 20191630420339 – Лилия Дамянова Стойчева и Мариета Будимирова Цекова, а именно:
 
            СГРАДА с идентификатор 484849.12.447.2 по КК и КР на гр. Монтана, одобрен със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на ИД на АК с административен адрес – гр. Монтана, ул. „Д-р Стамен Илиев” № 5, построена в ПИ с идентификатор 48489.12.447, със застроена площ от 43 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение – друг вид сграда за обитаване
 
 Началната цена, от която започва наддаването  -                         3 926.60 лв.
 /на основание чл.485, във вр. с чл.468 от ГПК, във вр. с чл.494, ал.2 ГПК/
 
 
             Интересуващите се от  имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  процесния имот,  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 17.00  ч. до 19.00 часа на адреса
 
Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена, от която започва наддаването - чл.489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на МРС в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:
 
        IBAN BG09 CECB 97903312444000 CECBBGSF по ИД 20191630420339
 
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал. 4 ГПК/.
На 20.12.2019 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен съдебен изпълнител съставя  протокол  и  обявява  купувача / чл. 492, ал. 1 ГПК /.
 
 
 
 
                                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН-ИЗПЪЛНИТЕЛ :
                                                                                                    /Л. ГЕОРГИЕВА/
 
гр. МОНТАНА                                                                                       
08.11.2019   г.
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6