ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20191630420052

Submitted on [Thu, 10/24/2019 - 10:29]
25.10.2019
25.11.2019
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по  ИД  № 20191630420052   ІІ-ри район

Подписаната, ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана, обявявам на интересуващите се, че от 25.10.2019 г. до 25.11.2019 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, ПЪВА ПУБЛИЧНА  ПРОДАН, приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следния недвижим имот, собственост на длъжника по ИД 20191630420052 и ИД 20181630420259 – „ЕМАНУИЛ ТН” ЕООД, а именно:

            ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.13.487,  находящ се в гр. Монтана с площ от 2 363 кв.м. с подобренията в него; Предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; № на предходен план: квартал 360, парцел ХVІ

  Началната цена, от която започва наддаването  -               236 080.00  лв.

  /на основание чл.485, във вр. с чл.468 от ГПК, във вр. с чл.494, ал.2 ГПК/

           На горния  имот  - има вписани  възбрани по ИД 20191630420052 в полза на взискателя „Металстрой инженеринг” и по ИД 20181630420259 в полза на взискателя – „Новотехпром” ООД, както и договорна ипотека в полза на Уникредит булбанк.

           Интересуващите се от  имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат  процесния имот,  могат да сторят това на място по местонахождение на имота в дните понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена, от която започва наддаването  - чл.489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на МРС в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:

        IBAN BG 09 CECB 97903312444000  CECBBGSF по ИД 20191630420052

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал. 4 ГПК/.

На  26.11.2019 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държавен съдебен изпълнител  съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл. 492, ал. 1 ГПК /.

 

                                    ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН-ИЗПЪЛНИТЕЛ :

                                                                                                    /Л. ГЕОРГИЕВА/

 

гр. МОНТАНА                                                                                       

18.09.2019   г.

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6