ПРОТОКОЛ № 1 / 17.05.2019 г. - комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Гражданско отделение на Районен съд-Монтана

Submitted on [Fri, 05/17/2019 - 13:44]

 

ПРОТОКОЛ
1  /17.05.2019 г.

В изпълнение на заповеди №№ 208/08.04.2019 г. и № 263 /14.05.2019г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Гражданско отделение на  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Евгения Петкова - съдия в Районен съд - Монтана;

 2. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                3. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                4. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра за провеждане на първи етап от конкурса – допускане на кандидатите по документи.

Преди да пристъпи към  разглеждане на документите, комисията единодушно взе следното решение:

В съответствие с § 2 от ДР, вр. с  чл.141, ал.1 и ал.2, т.4 от Правилника за администрацията в  съдилищата и съгласно длъжностната характеристика за длъжността "съдебен секретар"  комисията приема, че  професионален опит и трудов стаж да не се вземат предвид като условие за допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на длъжността „съдебен секретар” в Районен съд Монтана.

 До крайната дата за подаване на молби и документи – 13.05.2019 г. за участие в обявения конкурс при административния секретар на Районен съд - Монтана са постъпили документи от 10 /десет/ кандидати.

          Комисията, след като се запозна с постъпилите заявления, извърши преценка за наличие на документите, удостоверяващи изискванията към кандидатите, а именно:

Заявление за участие в конкурс /по образец/ с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, към което кандидатът прилага:

1. автобиография;

2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност - /по образец/;

3. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 137 ПАС, вр. с чл.107а КТ /по образец/;

4. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. копие от документите, удостоверяващи професионален опит;

6. свидетелство за съдимост – оригинал;

7.  медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

8.  документ (медицинско удостоверение), със заверка  че кандидатът не  се води на психиатричен отчет, издаден по местоживеене – оригинал;

9.  копие от лична карта.

Копията на посочените документи следва сасаморъчно заверени.

Комисията заседава в пълния си състав и взе единодушно  следните РЕШЕНИЯ:

І.ДОПУСКАдо участие във втори етап на обявения конкурс следните кандидати, които напълно отговарят на посочените изисквания:

1. Ася Петрова Георгиева;

2. Бисерка Миткова Пелова;

3. Десислава Ваньова Дамянова;

4.Силвия Лъчезарова Георгиева

5. Ива Бориславова Маркова

6. Даниела Веселинова Ненова;

7. Милена Владимирова Ангелова

8. Ваня Иванова Бокова

9. Пламен Кирилов Средков

10. Ромина Младенова Стоянова

ІІ. НЯМА не допуснатидо участие във втори етап на обявения конкурс.

ІІІ.ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на10.06.2019 г.с начален час 14:00часа в Съдебна палата Монтана  – канцелария на съдебни секретари.

Провеждането на втори етап на конкурса включва:

Писмен изпит за проверка на познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

Комисията съставя протокол, като предлага кандидатите, които ще участват  в трети етап на конкурса.

В трети етап на конкурса – събеседване, участват само кандидатите, класирани от втори етап. След това се обявява крайното класиране.

Оценяването на професионалната подготовка и другите качества на кандидатите ще се извърши в съответствие с одобрена от комисията по провеждане на конкурса методика.

ІV. ДА СЕ УВЕДОМЯТ ПИСМЕНОвсички, които са  подали документи за участие в конкурса, като за допуснатите се впише мястото, датата и часа на провеждане на конкурса.

V. ДА СЕ ПОСТАВИ препис от протокола на таблото за обявления – Съдебна палата гр. Монтана и в сградата на Районния съд на ул.”Граф Игнатиев”№ 4, както и на страницата на Районен съд Монтана в Интернет.

Представените молби с приложените към тях  документи от кандидатите, както и оригиналът от настоящия протокол се оставят на съхранение при административния секретар на Районен съд-Монтана.

 

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен съд - Монтана:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Евгения Петкова

 

     2. Анелия Цекова

 

     3.Валя Младенова

 

     4. Галина-Мария Иванова

 

AttachmentSize
ПРОТОКОЛ № 1 / 17.05.2019 г. - комисия за провеждане на конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” - 20191.84 MB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6