ЗАПОВЕД № 263 / 14.05.2019г. - комисия за провеждане на конкурс за съдебен секретар 2019

Submitted on [Tue, 05/14/2019 - 15:11]

 

ЗАПОВЕД
№ 263 /14.05.2019г.

На основание чл.80, ал.1, т.9от Закона за съдебната власт във връзка с чл.139, ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/, във връзка с моя заповед №208/08.04.2019 г. за обявяване и провеждане на конкурса за заемане на длъжността „съдебен секретар” в РС-Монтана,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1.НАЗНАЧАВАМ комисия в състав:

Председател –Румяна Михайлова – заместник на административния ръководител-заместник председател на Районен съд-Монтана

И членове:

1.Евгения Петкова – съдия в РС-Монтана;

2.Анелия Цекова – съдия в РС-Монтана;

3. Валя Младенова– съдия в РС -Монтана;

4. Г.-М. Иванова  – административен  секретар в РС-Монтана.

2.НАРЕЖДАМ конкурсът  да бъде проведен от комисията  по обявения начин, съгласно заповед № 208/08.04.2019 г. при спазване изискванията на Глава пета от ПАС.

3. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор М. Вълков да подпомага комисията при провеждането на втори етап на конкурса – писмен изпит за проверка на познанията на кандидатите по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

4. Заповедта да се сведе до знанието на комисията и на системния администратор - за сведение и изпълнение, както и да се публикува в Интернет страницата на РС-Монтана и във вътрешната служебна страница на съда – отговарят административният секретар и системният администратор.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:

                                                /КРАСИМИР СЕМОВ/

AttachmentSize
ЗАПОВЕД № 263 / 14.05.2019г. - комисия за провеждане на конкурс за съдебен секретар 2019636.04 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6