ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20181630420403

Submitted on [Fri, 05/10/2019 - 16:36]
13.05.2019
15.06.2019
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20181630420403

Подписаната ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от  13.05.2019 г.  до 13.06.2019 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, първаПУБЛИЧНА  ПРОДАН приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следния   недвижим  имот, находящи се в землището на с. Владимирово , собственост на Валери Иванов Видов - длъжник поИД № 20181630420403 по описа на СИС при МРС,  за удовлетворяване вземането на Господина  Владимирова Йорданова,  а именно:

 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11418.32.12 по кадастралната карта, одобрен със Заповед № рд-18-983/20.04.2018 г. на ИД на АГКК, находящ се в землището на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, местност „Могилките” с площ от 10 002 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: НИВА; № по предходен план: 032012; категория на земята при неполивни условия: 3-та

 

 Начална цена, от която започва наддаването            -                       5 680.00  лв.

           

 

                Върху горният имот има вписана възбрана  по делото от взискателят, вписана  на 19.12.2018 г.  Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до  15.00часа  на адрес  землището на с. Владимирово

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на МРС в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:

 IBAN BG09 CECB 97903312444000 по  ИД  № 20181630420403  по описа на СИС при МРС.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  14.06.2019 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Съдия изпълнителят   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

гр. Монтана                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

16.04.2019 г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6