ОБЯВЛЕНИЕ по ИД № 20151630420016

Submitted on [Thu, 04/04/2019 - 10:44]
22.04.2019
22.05.2019
Europe/Sofia

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при РАЙОНЕН СЪД гр. МОНТАНА

О Б Я В Л Е Н И Е по ИД  № 20151630420016

Подписаната ЛЕНОЧКА ГЕОРГИЕВА – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Монтана обявявам на интересуващите се, че от 22.04.2019 г.  до 22.05.2019 г. - 17,00 часа ще се проведе в канцеларията ми в гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4, първаПУБЛИЧНА  ПРОДАН при определена нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден,  на  следните   недвижими  имоти /земеделски земи/, находящи се в землището на с. Горна Лука, собственост  на Цветан Боянов Младенов - длъжник поИД № 20151630420016 г. по описа на СИС при МРС,  за удовлетворяване вземането на Национална агенция за приходите – ЧДВ – гр. София, а именно:

1. НИВА с площ от 4.636 дка, ІІІ категория, в местност „Долни луг”, Имот с № 139014 по КВС в землището на с. Горна Лука

 Начална цена, от която започва наддаването            -                          1 125.90 лв.

 2. НИВА с площ от 2.505 дка, V категория, в местност „Лозята”, Имот с № 070029  по КВС в землището на с. Горна Лука

 Начална цена, от която започва наддаването            -                             499.50 лв.

 

 3. НИВА с площ от 0.831 дка, V категория, в местност „Лозята”, Имот с № 075060 по КВС в землището на с. Горна Лука

  Начална цена, от която започва наддаването            -                            165.60 лв.

 

 4. НИВА с площ от 2.830 дка, ІІІ категория, в местност „Полето”, Имот с № 076010 по КВС в землището на с. Горна Лука

   Начална цена, от която започва наддаването                       -               825.30 лв.

 

  5. НИВА с площ от 2.897 дка, ІІІ категория, в местност „Полето”, Имот с № 076020 по КВС в землището на с. Горна Лука

              Начална цена, от която започва наддаването            -                          844.20  лв.

 

 6. НИВА с площ от 0.721 дка, І категория, в местност „Клисура”, Имот с № 093018 по КВС в землището на с. Горна Лука

              Начална цена, от която започва наддаването            -                           279.90  лв.

 

  7. НИВА с площ от 1.436 дка, ІІІ категория, в местност „Полето”, Имот с № 132038 по КВС в землището на с. Горна Лука

              Начална цена, от която започва наддаването            -                           419.40  лв.

 

  8. НИВА с площ от 2.532 дка, ІІІ категория, в местност „Долни луг”, Имот с № 139010 по КВС в землището на с. Горна Лука

              Начална цена, от която започва наддаването            -                          615.60  лв.

 

                Върху горните имоти има вписана възбрана  по делото от взискателя НАП.  Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това в понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до  15.00часа  на адрес: землището на с. Горна Лука

 

Задатъкът /залогът/ - 10% върху началната цена  чл.489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на МРС в Банка ЦКБ АД гр. Монтана:

 IBAN BG09 CECB 97903312444000 по  ИД  № 20151630420016  по описа на СИС при МРС.

 

 

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Съдия-изпълнител, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.

На  23.05.2019 г. в 10.30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Съдия изпълнителят   съставя   протокол  и  обявява   купувача / чл.492 ГПК /.

 

 

 

 

 

гр. Монтана                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

11.03.2019 г.                                                                               /Л. ГЕОРГИЕВА/

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6