Протокол № 4 / 07.08.2017 - Резултати от Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Mon, 08/07/2017 - 14:50]
07.08.2017 14:44
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ № 4
Монтана, 07.08.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                2. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                3. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра в 10.00 часа в съдебна зала № 1 на РС – Монтана в Съдебната палата за проверяването на работите на кандидатите от проведения на 04.08.2017 г. от 9.30 часа в канцеларията на съдебни секретари в Съдебна палата - Монтанавтори етап на конкурса -  писмен изпит с три елемента: диктовка, изготвяне на документ и тест.

Комисията извърши проверяването по предварително обявения начин в  утвърдената от комисията Методика за оценяване по протокол № 2/03.08.2017 г.

На първо място бяха проверени диктовките на кандидатите.

Комисията постави една оценка за справянето с този елемент – като взе предвид  бързината и коректното отразяване на текста.

За  изготвянето  на писмо, изходящо от съда до определен адресат за изискване на информация,  комисията оцени познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация, съгласно Методиката.

Тестът съдържащ 10 въпроса и с оценяване посочено в Методиката.

Крайната оценка от втори етап беполученотосредноаритметично число от оценките, събрани от трите елемента на този етапза всеки отделен кандидат.

Резултатите са следните:

№ по ред

Имена на участниците

оценка за диктовка

оценка за изготвяне на документ

оценка за тест

Крайна оценка

1.

Надя Валентинова Тодорова-Игнатова

6

5

6

5,67

2.

Оля Сашкова Константинова

Не се явява

-

-

-

3.

Милена Евгениева Цветанова

3

6

5

4,67

4.

Елина Проданова Петрова

2

3

3

2,67

5.

Таня Павлинова Аспарухова

3

6

5

4,67

6.

Незабравка Валентинова Николова

4

5

6

5,00

7.

Марина Игнатова Маринова

3

3

2

2,67

8.

Димитър Рафайлов Цветанов

6

5

5

5,33

9.

Ива Константинова Велкова

3

6

5

4,67

 

Съгласно регламента кандидатите получили оценки не по-ниски от 4 от втория етап на конкурса продължават участиев трети етап– събеседване на 14.08.2017г. от 11.00 часа в зала №2 на РС - Монтана в Съдебна палата Монтана, за което всички участници са уведомени в деня на провеждане на втория етап от конкурса.

Резултатите с крайното класиране на кандидатите – да се публикуват на интернет страницата на РС Монтана и на таблата в двете сгради на съда – до края на работния ден – 07.08.2017 г. съгласно решението на комисията по протокол № 3 от 04.08.2017 г.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен Съд Монтана:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Анелия Цекова

                        2. Валя Младенова

                        3.Галина-Мария Иванова

AttachmentSize
Протокол № 4 / 07.08.2017 - Резултати от Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” (PDF)1.19 MB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6