Протокол № 2 / 03.08.2017 - относно Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

Submitted on [Fri, 08/04/2017 - 13:21]
03.08.2017
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ № 2
Монтана,
03.08.2017 г.

В изпълнение на заповеди №№204/07.06.2017 г. и 245/06.07.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана;

                2. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                3. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра във връзка с провеждането на 04.08.2017 г.обявения втори етап от конкурса – писмен изпит.

Комисията извърши проверка за получаването на уведомителните писма за датата и мястото на провеждане на втория етап от конкурса от  допуснатите кандидати.  На кандидатите от гр. Монтана уведомленията са връчени чрез призовкар, а на тези от други населени места – чрез пощенски оператор. При проверката се установи, че всички допуснати кандидати са уведомени.

На следващо място комисията взе решения относно техническото провеждане на втория етап на конкурса и неговите елементи, при което комисията ще бъде подпомагана от системния администратор Мирослав Вълков съгласно заповед 245/06.07.2017г.

1. Допуснатите кандидати – 9 /девет/ на брой ще участват на две групи – една от пет човека и една – от четири.

Първите два елемента от втори етап на конкурса – диктовка и изготвяне на писмо ще се проведат в канцелария на съдебни секретари по предварително обявеното в писмата до кандидатите.

По отношение последния елемент – тест,  комисията определя начален час веднага след провеждане на втория елемент – изготвяне на документ, на същия ден, който ще се проведе в съдебна зала №2 на Районен съд Монтана, като всички кандидати ще участват едновременно – съгласно приетата Методика. Ще бъдат предоставени два варианта на тест, като един от участниците ще има възможност да избере единия от тях, а другия ще бъде отворен пред всички, за да бъде удостоверено неговото различие. Комисията изработи двата варианта на теста, които бяха запечатани  в пликове, подпечатани и подписани от председателя на комисията – съдията Румяна Михайлова.

2. Комисията приема Методика за оценяване на кандидатите, неразделна част от протокола.

 

Поради обективни лични причини,  на един от членовете на комисията се налага да отсъства след обяд в деня на конкурса, поради което комисията променя предварително обявеното провеждане на последния трети етап – събеседване.

Комисията определя проверката на работите на кандидатите съгласно Методиката да се извърши на 07.08.2017 г., след което ще бъдат изнесени списъците с класирането допуснати до трети етап – събеседване, в интернет страницата на РС Монтана  и на таблата в двете сгради.

Комисията определя дата и начален час за трети етап - събеседване на 07.08.2017 г. с начален час за допуснатите /получили оценка не по-ниска от 4 от втори етап/- 13.00 часа в съдебна  зала №1 на РС Монтана в Съдебна палата Монтана.

До края на работния ден ще бъде изнесен резултата и ще се публикуват списъците с крайното класиране на кандидатите – на интернет страницата на РС Монтана и на таблата в двете сгради на съда.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен секретар” в  Районен Съд Монтана:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1. Анелия Цекова

                        2. Валя Младенова

                        3.Галина-Мария Иванова

AttachmentSize
Протокол № 2 / 03.08.2017 - относно Етап 2 - КОНКУРС за „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” (PDF)2.02 MB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6