ПРОТОКОЛ № 2 / 26.01.2017 - Етап 2 - конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана

Submitted on [Thu, 01/26/2017 - 16:21]
26.01.2017
Europe/Sofia

ПРОТОКОЛ № 2
Монтана, 26.01.2017 г.


В изпълнение на заповеди №№ 477/28.11.2016г. и 10/09.01.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Евгения Петкова – съдия в  Районен съд Монтана;

                2. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и
                3.  Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд Монтана се събра на 26.01.2017 г. в  9.30 часа за провеждане на втори  етап от конкурса – писмен изпит.
Комисията извърши проверка за получаването на уведомителните писма за датата и мястото на провеждане на втория етап от конкурса от  допуснатите кандидати.  За кандидатите от  гр. Монтана уведомленията са връчени чрез призовкар, а за тези – от други населени места – чрез пощенски оператор и с обратна разписка. При проверката се установи, че всички допуснати кандидати са уведомени.
Комисията реши   за изготвяне на документ допуснатите кандидати - 11 /единадесет/ на брой, всички уведомени за датата и мястото на провеждане на втория етап от конкурса,  да бъдат разделени на  три  групи, като две от тях -   по четири човека и една – от трима,  в ред, избран от допуснатите кандидати.
Явиха се десет кандидати.
Не се явява един кандидат – Мариана Иванова Исаева.
Системният администратор Мирослав Вълков беше в помощ на комисията при провеждането на втори етап – писмен изпит по отношение на техническото изпълнение на задачата в изпълнение на заповед 10/09.01.2017 г. на председателя на съда. Кандидатите създават файловете си на декстопа и след приключване на работата, всички създадени от кандидатите файлове се записват на диск и отделно  - разпечатка на хартия, които се съхраняват към конкурсната документация.
По отношение на първия елемент – изготвяне на документ по обявения в уведомителните писма начин, комисията определи писмото да бъде адресирано до Териториална дирекция на Национална агенция по приходите гр. Велико Търново, офис Монтана с изискване да бъдат  предоставени официални данни за имотното състояние на лицето....... с ЕГН ..................., което е подсъдим по наказателно дело от общ характер на Районен съд - Монтана от ............година.
Време за изготвяне – 15 минути, запис и принтиране на документа.
Задачата бе поставена от председателя на комисията – съдията Румяна Михайлова.
Първата група се състоеше от четирима  участници в конкурса:
1. Дорета Петрова Денова – Иванова
2. Нася Асенова Куздова
3. Надя Валентинова Тодорова – Игнатова и
4. Димитринка Нинова Петрова
Изготвянето на документ започна в 9.46 часа и завърши съгласно предварително обявения регламент – в 10.01 часа.
За втората група:
1. Веселина Юлиянова Иванова
2. Таня Павлинова Аспарухова
3. Мария Лъчезарова Генкова
4. Деница Светлозарова Цанина
съответно времето беше от 10.10 часа до 10.25 часа.
За третата група:
1. Даниела Иванова Захариева
2. Пламен Кирилов Средков
времето беше от 10.32 часа до 10.47 часа.
С това приключи практическата задача с елемент изготвяне на документ.
Всички работи на участниците бяха събрани и комисията и всички кандидати се преместиха в зала №2 на Районен съд Монтана в Съдебната палата за провеждане на последния елемент от втори етап на конкурса – тест.
За провеждането на теста се явиха десет кандидати.
Не се явява Мариана Иванова Исаева.
Съгласно  решение на комисията бяха предложени на участниците два варианта и бе изтеглен от една от участничките в конкурса втори вариант. На кандидатите бе дадено време от 10 минути, като началото бе в 11.00 часа.  Повечето от кандидатите се справиха със задачата по-рано от определеното време. Решаването на теста за последния от участниците бе в 11.11 часа.
Комисията пристъпи към проверка на тестовете и документите, изготвени от кандидатите непосредствено след приключване на втория етап от конкурса.
Членовете на комисията оценяват кандидатите с оценки по шестобалната система.
Вторият етап съдържа два елемента:
  - Изготвяне на писмо, изходящо от съда до определен адресат за изискване на информация. Създадения документ се записва, форматира и принтира. Оценяват се познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация, като  от 0-2 вкл. грешки - оценката е 6; от 3-5 вкл. – 5; от 6-7вкл. - 4; от 8-10вкл. – 3 и над 10 грешки – 2.
- Тестът съдържа 10 въпроса и при него оценяването е както следва: 0-1 вкл. грешка – оценка 6; 2 грешки  – 5;  3 грешки – 4; 4 грешки – 3 и над  4 грешки – 2.
В 12.00 часа работите на кандидатите бяха проверени и поставени оценки по  предварително обявения начин в протокол №1 на комисията от 10.01.2017 г.
Крайната оценка от втори етап е средноаритметично число от оценките, събрани от двата елемента на този етап за всеки отделен кандидат.
 
№ по ред
Имена на участниците
писмо
тест
Крайна оценка
1.
Даниела Иванова Захариева
3
2
2,50
2.
Дорета Петрова Денова – Иванова
6
5
5,50
3.
Надя Валентинова Тодорова – Игнатова
6
6
6
4.
Нася Асенова Куздова
2
2
2
5.
Веселина Юлиянова Иванова
4
6
5
6.
Пламен Кирилов Средков
5
5
5
7.
Мариана Иванова Исаева
Не се явява
8.
Таня Павлинова Аспарухова
5
6
5,50
9.
Деница Светлозарова Цанина
6
5
5,50
10.
Димитринка Нинова Петрова
5
5
5
11.
Мария Лъчезарова Генкова
3
5
4
 
За последния елемент – събеседване,  комисията е определила начален час 9.30 часа на 27.01.2017 г., за което е обявено  на кандидатите в уведомителните писма.
Съгласно регламента, кандидатите получили оценки не по-ниски от 4 от втория етап на конкурса  продължават участие в трети етап.
 
Препис от протокола с резултати от класирането от втори етап  да се публикуват на интернет страницата на РС - Монтана и на таблата в двете сгради на съда.
 
Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен деловодител” в  Районен Съд Монтана:
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова
 
     ЧЛЕНОВЕ: 1. Евгения Петкова
 
   2. Валя Младенова
 
   3. Галина-Мария Иванова
 

 

 

 

 

 

 

AttachmentSize
ПРОТОКОЛ № 2 / 26.01.2017 - Етап 2 - конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана389.92 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6