ПРОТОКОЛ № 1 / 10.01.2017 - Етап 1 - конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана

Submitted on [Tue, 01/10/2017 - 14:11]
10.01.2017
Europe/Sofia
ПРОТОКОЛ
  1  / 10.01.2017  г.

 В изпълнение на заповеди №№ 477/28.11.2016г. и 10/09.01.2017 г. на административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в  Районен съд-Монтана, в състав:

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и

Членове: 1. Евгения Петкова – съдия в  Районен съд Монтана;

                2. Валя Младенова – съдия в  Районен съд Монтана    и

                3.  Галина-Мария Иванова – адм. секретар на Районен съд Монтана се събра за провеждане на първи етап от конкурса – допускане на кандидатите по документи.

Преди да пристъпи към  разглеждане на документите, комисията единодушно взе следното решение:

Съгласно чл.137, ал. 1 и ал.2 от Правилника за администрацията в съдилищата до участие в конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд Монтана ще се допускат кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявата.

До крайната дата за подаване на молби и документи – 03.01.2017 г. за участие в обявения конкурс при административния секретар на Районен съд-Монтана са постъпили документи от 11/единадесет/ кандидати.

          Комисията, след като се запозна с постъпилите заявления, извърши преценка за наличие на документите, удостоверяващи изискванията към кандидатите, а именно:

- Заявление за участие в конкурс /по образец/ с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата, към което кандидатът прилага:

1. автобиография;

2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;

3. декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 131 ПАС /по образец/;

4. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

6. свидетелство за съдимост – оригинал;

7.  медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

8.  документ (медицинско удостоверение), със заверка  че кандидатът не  се води на психиатричен отчет, издаден по местоживеене – оригинал;
9.  копия от документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен ;

10. копия от други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността;

11. копие от лична карта.

12. пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата)

Копията на документите следва да бъдат саморъчно заверени.

Комисията заседава в пълния си състав и взе единодушно  следните РЕШЕНИЯ:

І. ДОПУСКА до участие във втори етап на обявения конкурс следните кандидати, които напълно отговарят на посочените изисквания:

1. Даниела Иванова Захариева;

2. Дорета Петрова Денова - Иванова;

3. Надя Валентинова Тодорова - Игнатова;

4. Нася Асенова Куздова;

5. Веселина Юлиянова Иванова;

6. Пламен Кирилов Средков;

7. Мариана Иванова Исаева;

8. Таня Павлинова Аспарухова;

9. Деница Светлозарова Цанина;

10. Димитринка Нинова Петрова;

11. Мария Лъчезарова Генкова.

ІІ. НЯМА недопуснати до участие във втори етап на обявения конкурс.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на 26.01.2017 г. с начален час 9:30 часа в Съдебна палата Монтана  –  канцелария на съдебни секретари.

Провеждането на втори етап на конкурса включва:

Практическа задача, свързана с проверка на познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и подзаконова нормативна база и други нормативни документи, свързани с дейностите в съда.

Членовете на комисията оценяват кандидатите с оценки по шестобалната система.

Вторият етап съдържа два елемента:

  - Изготвяне на писмо, изходящо от съда до определен адресат за изискване на информация. Създадения документ се записва, форматира и принтира. Оценяват се познанията по машинопис,   стилистика, правопис, граматика и пунктуация, като  от 0-2 вкл. грешки - оценката е 6; от 3-5 вкл. – 5; от 6-7вкл. - 4; от 8-10вкл. – 3 и над 10 грешки – 2.

- Тестът ще съдържа 10 въпроса и при него оценяването е както следва: 0-1 вкл. грешка – оценка 6; 2 грешки  – 5;  3 грешки – 4; 4 грешки – 3 и над  4 грешки – 2.

Крайната оценка от втори етап е средноаритметично число от оценките, събрани от двата елемента на този етап за всеки отделен кандидат. Кандидатите получили оценки не по-ниски от 4 от втория етап на конкурса да участват в трети етап.

ІV. Датата на провеждане на трети етап на конкурса – събеседване за класираните от ІІ-ри етап кандидати /кандидатите получили оценки не по-ниски от 4 от практическата задача/, комисията определя 27.01.2017 г. от 9.30 часа.

V. ДА СЕ УВЕДОМЯТ ПИСМЕНО всички, които са  подали документи за участие в конкурса, като за допуснатите се впише мястото, датата и часа на провеждане на конкурса.

VІ. ДА СЕ ПОСТАВИ препис от протокола на таблото за обявления – Съдебна палата гр. Монтана и в сградата на Районния съд на ул.”Граф Игнатиев”№ 4, както и на страницата на Районен съд Монтана в Интернет.

Представените молби с приложените към тях  документи от кандидатите, както и оригиналът от настоящия протокол се оставят на съхранение при административния секретар на Районен съд-Монтана.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността  „Съдебен деловодител” в  Районен Съд Монтана:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Михайлова

      ЧЛЕНОВЕ: 1. Евгения Петкова

     2. Валя Младенова

     3. Галина-Мария Иванова

 

AttachmentSize
2017-01-10 ПРОТОКОЛ № 1 / 10.01.2017 - допускане до 2-ри етап - конкурс за заемане на длъжността “СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в Районен съд-Монтана351.96 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6