Заповед № 7 / 06.01.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение

Submitted on [Mon, 01/09/2017 - 11:33]
06.01.2017
Europe/Sofia

 ЗАПОВЕД
№ 7
гр.Монтана, 06.01.2017г.

 

         На основание чл.80, ал.1, т.2вр. с ал.2 от ЗСВ във връзка с приети Решения на СК на ВСС по Протокол № 29/20.12.2016г., т.40.1 и т.40.3
 
НАРЕЖДАМ:
         1.ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Монтана, както следва:
 Точка.9. се изменя и допълва както следва: „Делата в гражданското и в наказателното отделение са категоризирани съобразно групи по натовареност и шифри, ползвани при статистическите форми, утвърдени от ВСС и в съответствие с типовете дела въведени в инсталираната в РС - Монтана деловодна система САС на ИО – Варна, одобрена от ВСС, съгласно приложенията:
Таблица 1 – граждански дела;
Таблица 2 – наказателни дела;
Таблица 3 – изпълнителни дела;”
Точка.9.1. се изменя и допълва както следва: Постъпващите за образуване граждански искови производства /граждански дела/ в Гражданско отделение на РС - Монтана, са разпределяни от 01.10.2015 година чрез  Система за случайно разпределение на дела на фирма "СмартСистемс 2010" ЕООД на случаен принцип чрез ползване на разбитите статистически кодове/шифри посочени според Решение на работна група от 03.04.2014г. съгласно описание в Приложение №1 до 31.12.2016г., като считано от 01.01.2017г. гражданските дела се разпределят съгласно приетите изменения и допълнения в Правилата за оценка на натовареността на съдиите и актуализираната Номенклатура на статистическите кодове с Решения на СК на ВСС по Протокол № 29/20.12.2016г., т.40.1 и т.40.3;

2.ВЪЗЛАГАМ на системния администратор да публикува актуализираните правила във вътрешната служебна страница на Районен съд - Монтана – за сведение и изпълнение на съдиите и съдебните служители, както и в страницата на съда в Интернет.
 
 
                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН
                                                              РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                              НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА:
                                                                                                       /КРАСИМИР СЕМОВ/

 

 

 

AttachmentSize
Заповед № 7 / 06.01.2017 - на административния ръководител на РС Монтана - Вътрешни правила за случайно разпределение 567.22 KB
2017-01-06 Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Монтана935.75 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6