Регионален конкурс на тема ,,Съдът през погледа на малкия гражданин’’

Submitted on [Tue, 03/29/2016 - 10:34]
29.03.2016
Europe/Sofia

 Районен съд и Четвърто основно училище ,,Иван Вазов’’

гр.Монтана
ОРГАНИЗИРАТ:
Регионален конкурс на тема:
,,Съдът през погледа на малкия гражданин’’
I. Обща информация
       Инициативата е посветена на професията на юриста и международния ден на детето - 1 юни.Най-добрите творби ще бъдат предоставени за благотворителен търг и средствата ще бъдат използвани за подпомагане за Центрове за деца,преживели населие.
II. Статут
      1.Цели на конкурса
·        Засилване интереса към професията на юриста;
·        Обогатяване познанията за правосъдната система на Р България;
·        Изразяване на лична позиция за съдебната институция;
·        Стимулиране на творческото мислене и интереса към рисуването;
·        Засилване на националното самосъзнание и гражданска отговорност;
·        Популяризиране на ученическото творчество;
·        Стимулиране към благотворителност;
      2.Категории
·        Есе
·        Рисунка
      3.Условия за участие в конкурса
       В конкурса могат да участват ученици от област Монтана.
     3.1. Целеви групи за участници в конкурса за есе:
·      Първа възрастова група – ученици от V до VIII  клас (включително)
·      Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас (включително)
      3.2. Целеви групи за участници в конкурса за рисунка:
·      Първа възрастова група – ученици от II до IV  клас (включително)
·      Втора възрастова група – ученици от V до VIII клас (включително)
·     Третавъзрастова група – ученици от IX до XII клас (включително)
    4. Изисквания за участие
    4.1. Общи изисквания:
·       Участието в конкурса е индивидуално;
·       Участниците задължително посочват трите имена,училище,клас,пълен адрес,телефон,e-mail за връзка;
·       Печатът на пощенското клеймо да не е по-късно от 20.05.2016г.;
4.2. Изисквания за есето:
·     Разработката да се представи в електронен вид;
·     Да съдържа 200 думи,формат А4,шрифт Times New Roman,големина на шрифта-12,интервал-1,5;
·     Есетата да се изпращат на e-mail: montana_sad@mail.bg , ou_ivanvazov4@abv.bg
        4.3 Изисквания за рисунката:
·     Да бъде нарисувана на картон в размер А3 или А4 (без паспарту);
·     Личен избор на материалите и техниките на рисуване;                                                                              
·     Личен избор на материалите и техниките на рисуване;                                                                               
      III. Критерии за оценяване
·       Придържане към темата на конкурса;
·       Удачно подбрани аргументи;
·       Лична позиция;
·       Оригиналност и творчески подход към темата;
·       Езикова и стилистична култура;
·       Сила на внушението и посланията;
·       Единство на съдържанието и формата;
      IV. Оценяване
           Представените творби ще се оценяват от компетентно жури.
 
      V. Награден фонд
·       Плакет;
·       Грамоти;
·       Предметни награди;
 
Предоставените творби остават в Районен съд - Монтана и не се връщат на участниците. Районен съд си запазва правото да популяризира творбите с образователна цел.
 
      VI. Срокове:
      1.Краен срок за изпращане на творбите - 20.05.2016г.
      2.Обявяване на победителите на сайта на Районен съд – 27.05.2016г.
      3.Награждаване на победителите – 01.06.2016г.
 
 
 
 
 
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6