ЗАПОВЕД №355 Монтана, 24.09.2015г. и Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към районен съд монтана чрез ПОС

Submitted on [Tue, 10/06/2015 - 16:06]
06.10.2015
Europe/Sofia

 

ЗАПОВЕД

 

355

Монтана, 24.09.2015г.

 

            В съответствие с правомощията ми, предвидени в разпоредбите на чл.80 ал.1 т. 1, вр. с ал.2 от Закона за съдебната власт, вр. с допълнително споразумение №1 от 24.09.2015г. към Договор за обслужване на разплащания с банкови карти от 17.06.2013г., подписан между Районен съд Монтана и ЦКБ АД Монтана, във връзка с прилагане разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой

 

НАРЕЖДАМ:

1.           УТВЪРЖДАВАМ нови Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към Районен съд Монтана чрез инсталирани в бюджетното предприятие терминални устройства ПОС, считано от датата на заповедта.

Същите отменят Вътрешни правила за организацията на работа при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към Районен съд Монтана чрез инсталирани в  бюджетното предприятие терминални устройства ПОС, утвърдени със Заповед на Административния ръководител - Председател на Районен съд град Монтана № 134/03.06.2013г.; т.1

2. РАЗПОРЕЖДАМ  на административния секретар да сведе до знанието на оправомощените със заповед № 134/03.06.2013г., т.2. съдебни служители Мария Петрова – съдебен деловодител в СИС при РС Монтана и Нели Тодорова - съдебен деловодител в Бюро съдимост при РС Монтана, както и съдебните служители оправомощени със заповед №145/10.06.2013г.,  които приемат и обработват плащания на задължения към Районен съд Монтана в Гражданско и Наказателно отделения, чрез инсталирани терминални устройства ПОС, новите правила, като задължавам служителите стриктно да следват  процедурата, описана в Правилата по т.1 от настоящата заповед.

В случаи на отсъствия на посочените служители, оправомощени по смисъла на посоченото в т.2, да се считат заместващите ги съдебни служители.

3.Задължавам всички служители при РС Монтана да оказват поискано съдействие от гражданите, в т.ч. и от страните по делата при попълване на Приложение №1 от Правилата по т.1 от настоящата Заповед.

               4.Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на гл. счетоводител Мими Каменова.


5. Заповедта и горепосочените правила да се публикуват в раздел “Указания и Вътрешни правила” с препратка към Приложение №1 от правилата в Интернет страницата на РС Монтана и във вътрешната служебна страница на съда, за сведение на всички съдии, ДСИ – ли, съдии по вписвания и служители – отговарят административния секретар и системния администратор.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:

 

© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6