Заповед № 84/ 09.04.2014 - на административния ръководител на Районен съд Монтана

Submitted on [Thu, 04/10/2014 - 11:48]
10.04.2014 12:45
Europe/Sofia

З А П О В Е Д

84

Монтана, 09.04.2014г.

На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. ал.2 ЗСВ вр. със Заповед №22/04.02.2014г. за привеждане в съответствие с разпоредбите на новия Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/, (обн. ДВ. бр.8/28.01.2014г.), влязъл в сила, считано от 01.02.2014г., организацията на работата в двете отделения на Районен съд Монтана, както и с оглед на това, че с воденето на описни книги в двете отделения на РС Монтана отпада необходимостта от създаване и на т. нар. картони /на практика паралелни описни книги съгласно изискванията на новият ПАС/,

 

ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

(отменен 01.02.2014 г.)

 

 

 

 

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 66 от 18.08.2009 г.; изм. с Решение № 3013 от 4.03.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от 30.04.2013 г.; отм., бр. 8 от 28.01.2014 г.

ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

(отменен 01.02.2014 г.)

 

 

 

 

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 66 от 18.08.2009

ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

(отменен 01.02.2014 г.)

 

 

 

 

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 66 от 18.08.2009

НАРЕЖДАМ:

  1. Считано от 01.04.2014г. – за Наказателно отделение на РС Монтана и от 07.04.2014г. – за Гражданско отделение да не се създават т. нар. картони по различните видове дела, по които до настоящият момент са водени по изключение съгласно Заповед №308/20.09.2012г. и Заповед №439/28.12.2012г. в Наказателното отделение за НОХД и в Гражданското отделение за ГД, за определен вид ЧГД и за ЧАД, паралелно с  деловодните  книги съгласно ПАС.

2. Считано от датата на Заповедта гражданско деловодство и наказателно деловодство на РС Монтана следва да изписват и поставят възприетата номерация на различните видове дела чрез залепване на стикерите на определеното за това място, като съгласно чл.76, ал.2 от ПАС поредният номер на делото е петцифрен,  единен в  съответствие с описните книги за различните видове дела по чл.42, ал.2 от Правилника. Номерацията на делата по видове започва с цифрите /въведено в съответствие с действащите изисквания в РС Монтана преди м.12.2009г. с оглед разграничаване на различните видове граждански и наказателни дела в деловодната програма САС при МРС/,  както следва: за НОХД – 3; АНД – 4; ЧНД и НЧХД – 5; съдебни наказателни поръчки – 6; граждански дела - 7; частно граждански дела – 8; административни гр. дела - 9. /Пример: ако номерът на ГД е 77, следва да се отбележи на определените за това места на папката на съответното гр. дело №70077, - за НОХД – ако номерът е 77 следва да се отбележи на определените за това места  на папката на съответното НОХД №30077/.

3. Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни служители на РС Монтана – за изпълнение и да се публикува във вътрешната служебна страница на съда за сведение на всички съдии и съдебни служители, както и на Интернет страницата на РС Монтана за сведение на всичките й потребители - отговарят административният секретар и системният администратор.

                                                       

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН

РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:

                                    /КРАСИМИР СЕМОВ/

 

AttachmentSize
Заповед № 84/ 09.04.2014 - на административния ръководител на Районен съд Монтана141.66 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6