Заповед № 80 / 04.04.2014 на административен ръководител на Районен съд Монтана

Submitted on [Mon, 04/07/2014 - 09:20]
07.04.2014 10:16
Europe/Sofia

З А П О В Е Д
№ 80
Монтана, 04.04.2014г.

 

На основание чл.80, ал.1, т.1 вр. чл.80, ал.2 от ЗСВ вр. с чл.210, т.4 ЗСВ вр. счл.9 от ЗСВ вр. с Решение от 03.04.2014г. на работна група състояща се от гражданските съдии при РС Монтана, сформирана със Заповед №24/04.02.2014г. на Административен ръководител – Председател на РС Монтана

НАРЕЖДАМ:

      І.ДОПЪЛВАМ считано от 04.04.2014г. Вътрешните правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана както следва:

     1.Създава се точка 9.1. - Постъпващите за образуване граждански искови производства /граждански дела/ в Гражданско отделение на РС Монтана, които се разпределят понастоящем чрез версия 4.0 на система за случайно разпределение на дела LawChoice, се разпределят на случаен принцип чрез ползване на разбитите статистически кодове/шифри посочени според Решението на работната група от 03.04.2014г. съгласно следното Приложение №1;

      2.Създава се точка 9.2. - След извършване на случайното разпределение, при образуване на гражданските искови производства в гражданско деловодство на РС Монтана, деловодителите при гражданско деловодство следва да въвеждат съответния утвърден от ВСС статистическия общ код/шифър инкорпориран в инсталираната деловодна програма САС при МРС, съобразно утвърдените от ВСС към настоящият момент статистически кодове/шифри за отчитане дейността на гражданските съдии на районно ниво в цялата страна, в т.ч. и в РС Монтана.

     ІІ.Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и служители при двете отделения на РС Монтана чрез публикуване във вътрешната страница на РС Монтана – за сведение и изпълнение – отговарят административен секретар и системен администратор;

    ІІІ.Да се актуализират Вътрешните правила за случайно разпределение на дела при РС Монтана във връзка с горните допълнения, в т.ч. и на Интернет страницата на РС Монтана – отговарят административен секретар и системен  администратор;

          

                                                          АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                          РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:

                                                                                                                         /КРАСИМИР СЕМОВ/

 

AttachmentSize
2014-04-04 Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд Монтана - нови подкодове за граждански дела650.56 KB
Заповед № 80 / 04.04.2014 - на административния ръководител на РС Монтана135.91 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6