Заповед № 145 / 10.06.2013 г. - относно допълнение заповед № 134 / 03.06.2013

Submitted on [Mon, 06/10/2013 - 15:17]
10.06.2013 16:15
Europe/Sofia

  

3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682;
 е-mail: montana_sad@mail.bghttp://www.montana-rs.org/
 
З А П О В Е Д
145
Монтана, 10.06.2013г.
 
На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ във връзка с прилагане разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и в изпълнение на ДДС №2/08.03.2012 г. и ДДС №3/09.03.2012 на Министерство на финансите, вр. с Решение №17/10 април 2013г. на Комисия “Бюджет и финанси” към ВСС за даване съгласие за преминаване на РС Монтана към такова обслужване и предприети необходимите действия пред обслужващата банка – ЦКБ АД клон Монтана относно стартирането му, във връзка с моя заповед №134/03.06.2013г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
         1. ИЗМЕНЯМ т.2     от заповед №134/03.06.2013г. по следния начин: ОПРАВОМОЩАВАМ да приемат и обработват плащания на задължения към Районен съд Монтана – Гражданско и Наказателно отделения, чрез инсталирани терминални устройства ПОС всички съдебни деловодители, в т.ч. съдебният секретар от НО, съгласно утвърден график и съдебните архивари при РС Монтана, при стриктно следване на процедурата, описана в Правилата по т.1 от настоящата заповед, като устройствата ще се намират в СИС и Бюро съдимост, съгласно заповед №134/03.06.2013г.
            2.Препис от настоящата заповед да се сведе до знание на съдебните служители - за сведение и изпълнение.
 Заповедта да се публикува в раздел “Указания и Вътрешни правила” с препратка към Приложение №1 от правилата в Интернет страницата на РС Монтана и във вътрешната служебна страница на съда, за сведение на всички съдии, ДСИ – ли, съдии по вписвания и служители – отговарят административен секретар и системен администратор.
 
 
АДМИНИСТРАТИВЕН
РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА:
                                 /КРАСИМИР СЕМОВ/
 
 
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6