ЗАПОВЕД №134 Монтана, 03.06.2013г. и Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към районен съд монтана чрез ПОС

Submitted on [Tue, 06/04/2013 - 14:03]
04.06.2013
Europe/Sofia

 З А П О В Е Д 

134
Монтана, 03.06.2013г.
[допълнение със Заповед № 145 / 10.06.2013 ]
На основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ  във връзка с прилагане разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой и в изпълнение на ДДС №2/08.03.2012 г. и ДДС №3/09.03.2012 на Министерство на финансите, вр. с Решение №17/10 април 2013г. на Комисия “Бюджет и финанси” към ВСС за даване съгласие за преминаване  на РС Монтана към такова обслужване и предприети необходимите действия пред обслужващата банка – ЦКБ АД клон Монтана относно стартирането му,
 
НАРЕЖДАМ:
 
         1.УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на държавни такси, дължими към Районен съд Монтана чрез инсталирани в бюджетното предприятие терминални устройства ПОС.
            2.ОПРАВОМОЩАВАМ да приемат и обработват плащания на задължения към Районен съд Монтана – Гражданско и Наказателно отделения, чрез инсталирани терминални устройства ПОС следните съдебни служители от РС Монтана, както следва:
           2.1.Мария Петрова – съдебен деловодител в СИС при РС Монтана;
         2.2.Нели Тодорова - съдебен деловодител в Бюро съдимост при РС Монтана, при стриктно следване на  процедурата, описана в Правилата по т.1 от настоящата заповед.
         2.3.В случаи на отсъствия на посочените служители, оправомощени по смисъла на посоченото в т.2, да се считат заместващите ги съдебни служители.
          2.4.Задължавам всички служители при РС Монтана да оказват поискано съдействие от гражданите, в т.ч. и от страните по делата при попълване на Приложение № 1 (DOC / PDF) от Правилата по т.1 от настоящата Заповед.
            3.Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на гл. счетоводител Мими Каменова.
  4.Препис от настоящата заповед да се сведе до знание на съдебните  служители - за сведение и изпълнение.
Заповедта и горепосочените правила да се публикуват в раздел “Указания и Вътрешни правила” с препратка към Приложение № 1 (DOC / PDF) от правилата в Интернет страницата на РС Монтана и във вътрешната служебна страница на съда, за сведение на всички съдии, ДСИ – ли, съдии по вписвания и служители – отговарят административен секретар и системен администратор.
Приложения съгласно текста:

 

AttachmentSize
Вътрешни правила за организация на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания423.5 KB
Приложение № 1 към правилата (Adobe Reader / PDF)167.85 KB
Приложение № 1 към правилата (Microsoft Word Document / DOC)42.5 KB
© 2011 Районен съд Монтана. Drupal 6